Термодинамика хемијских процеса

ID: 3103
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Коматина С. Мирко
извођачи: Коматина С. Мирко
контакт особа: Коматина С. Мирко
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Примена основних термодинамичких принципа на процесе у хемијским реакторима. Реактори са флудизованим и циркулационим флудизованим слојем. Повезивање проблематике термодинамике хемијских процеса са проблемима из простирања топлоте и супстанције, струјања. Термодинамика сагоревања, хемијска равнотежа, Гибсова слободна енергија.

исход

Кандидати се оспособљавају за теоријско и експериментално изучавање термодинамичких процеса процеса у различитим врстама хемијских реактора.

садржај теоријске наставе

Хемијски реактори-пример флудизованог слоја. Термодинамичка анализа хемијских реакција, слободна енергија и слободна енталпија. Кинетика хемијских реакција. Материјални биланс хемијских рекција. Енергијски биланс хемијских реакција. Примена основних принципа термодинамике на хемијске реакције. Прорачун хемијских реакција током сагоревања и гасфикације угља и биомасе у флуидзованом слоју. Прорачун хемијских реакција током директне редукције руде гвожђа у флуидизованом слоју.

садржај практичне наставе

Није предвиђено.

услов похађања

Није предвиђено.

ресурси

Електронска форма.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 10
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Вороњец Д., Основи процесне хемије, Машински факултет, Београд, 1989. ; Мооре Њ., Физичка хемија, Београд 1975. ; Oka S. N., Fluidized Bed Combustion, M. Dekker, New York. 2004. ; Komatina M.., Heat Transfer between a Single Coal Particle and Hot Fluidized Bed, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, ISBN 978-86-7083-614-3, 2007. ; Perry's Chemical Engineers' Handbook (7th Edition), Edited by: Perry, R.H.; Green, D.W., McGraw-Hill, 1997 ;