Виши курс из преношења топлоте и супстанције

ID: 3497
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бањац Ј. Милош
извођачи: Бањац Ј. Милош
контакт особа: Бањац Ј. Милош
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Студенти треба да стекну теоријска и стручна знања која ће им омогућити да самостално препознају и решавају комплексне стационарне и нестационарне проблеме простирања топлоте из области спрегнутог провођења и суспстанције топоте порозном материјалу, неустаљеног провођење топоте са променом агрегатног стања, преношење топлоте ламинарном и турбулентном струјању и размени топлоте зрачењем између продуката сагоревања и чвстоих тела.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: 1) опишу и објасне физичку суштину, механизме и искажу законе којима се описују комплексни процеси преношења топлоте 2) израчунају температурно поље и одреде топлотни проток у порозном материјалу 3) израчунају температурно поље и одреде топлотни проток у процесима топљења и очвршћавања 4) опишу и објасне физичку суштину, механизме и искажу законе теорије граничног слоја и преношење топлоте при турбулентном струјању. 5) опишу и објасне физичку суштину, механизме и искажу законе аналогних појава преношења количине супстанције, импулса и енергије. 6) израчунају температурно поље и одреде топлотни проток у процесима прелажења топоте при кључању течности и кондензовању паре 7) израчунају температурно поље и одреде топлотни проток у процесима размене топлоте измешу гасова и пара и чврестих површина

садржај теоријске наставе

1. Аналитичке методе решавања проблема неустаљеног молекуларног преношења енергије и супстанције кроз хомогену и изотропну или анизотропну материјалну средину. 2. Аналитичке методе решавања проблема простирање топлоте у порозном материјалу 3. Аналитичке методе решавања проблема неустаљено провођење топоте са променом агрегатног стања – процеси топљења и очвршћавање 4. Теорија граничног слоја. Преношење топлоте при турбулентном струјању. 5. Аналогије између појава преношења количине супстанције, импулса и енергије. 6. Аналитичке методе решавања проблема прелажење топоте при промени агрегатног стања флуида, кључању течности и кондензовању паре 8. Топлотно зрачење гасова и пара. Размена топлоте зрачењем између димних гасова са и без чврстих честица на површину чвстог тела.

садржај практичне наставе

-

услов похађања

Пожељно,положен испит из предмета: Основи преношења топлоте и супстанције и Преношење количине топлоте

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 15

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Милинчић, Д., Васиљевић, Б., Ђорђевић, Р.: Проблеми из преношења топлоте, Машински факултет, Београд, 1991.; Милинчић, Д.: Простирање топлоте, Научна књига, Београд, 1989.; Incropera, F., DeWit, D., Bergman, T, Lavine, A: Introduction to Heat Transfer, Wiley, 5th edition, 912 pages, 2006.; Cengel, Y.: Heat Transfer A Practical Approach, McGraw - Hill; 2nd edition 1024 pages, 2003.; Cengel, Y., Ghajar, A: Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications + EES DVD for Heat and Mass Transfer, McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 4 edition, 924 pages, 2010.;