Рационализација потрошње енергије у домаћинствима и индустрији

ID: 3106
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Коматина С. Мирко
извођачи: Коматина С. Мирко
контакт особа: Коматина С. Мирко
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Изучавање могућности унапређења енергетских процеса, термотехничких својстава уређаја као и стамбених и пословних објеката. Термодинамичка и ексергијска анализа могућих уштеда енергије у домаћинствима и индустрији. Техноекономска анализа и еколошка оправданост ефикасног коришћења енергије.

исход

Кандидати се оспособљавају да се баве унапређењем и енергетских процеса, термодинамичком и ексергијском анализом могућих уштеда енергије. Оспособљавају се да користе основне економске аспекте ефикасног коришћења енергије, као и да стечена знања самостално и креативно примењују у научно-истраживачком раду.

садржај теоријске наставе

Основни значај рационалног коришћења енергије. Потенцијали за повећање енергетске ефикасности у домаћинствима и у индустрији. Основне дефиниције и могућности израчунавања енергетске ефикасности процеса, уређаја и објеката. Стање законске регулативе у земљама ЕУ и у нашој земљи. Основне дефиниције и начини израчунавања енергетске ефикасности уређаја, објеката и процеса. Примена темодинамичке и ексергијске анализе на израчунавање могућих уштеда енергије у домаћинствима и индустрији. Техноекономска анализа и еколошка оправданост примене мера рационалног коришћења енергије.

садржај практичне наставе

Није предвиђена.

услов похађања

Не постоји.

ресурси

Eлектронска форма.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 10
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Energy-Efficient Building Systems, L. Jayamaha, McGraw Hill Professional, 2006; Јасмина Радосављевић, Томислав Павловић, Мирослав Ламбић: Соларна енергетика и одрживи развој, Грађевинска књига, Београд, 2004.; Boris Labudović, Frano Barbir, Julije Domac еt al.: Obnovljivi izvori energije, Energetika marketing , Zagreb. 2002.; Group of authors: The Sustainable Difference energy and environment to achieve the MDGs, Energy and Environment Bureu for Development Policy, New York, 2005. ; Dincer, I., Zamfirescu, C.: Sustainable Energy Systams and Applicatins, Springer, 2011.;