Моделирање соларних термичких система

ID: 3666
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Гојак Д. Милан
извођачи: Гојак Д. Милан
контакт особа: Гојак Д. Милан
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта

извођења

циљ

Овладавање теоријским и практичним знањима о коришћењу соларне термичке енергије, овладавање техникама моделирања и симулације рада соларних система.

исход

По успешном завршетку курса студенти би требало да буду оспособљени да: • Анализирају преношење енергије у елементима термичких соларних система; • Формулишу математички модел система; • Формирају алгоритам прорачуна система и токова масе и енергије у систему; • Врше симулацију рада система; • Врше параметарску анализу рада система и вреднују добијене резултате.

садржај теоријске наставе

Kарактеристике, потенцијал и расположива соларна енергија на некој локацији. Преношење енергије у елементима соларних система. Термодинамички модели компонената и процеса у слоарном систему, модели струјања флуида. Карактеристике соларних система различите намене. Методе решавања система једначина математичког модела система. Софтвери за пројектовање и анализу рада соларних система.

садржај практичне наставе

Примери нумеричког решавања једначина модела. Израда сопстевеног модела симулације. Рад са постојећим софтвером.

услов похађања

Основна звања из термодинамике и преношења топлоте.

ресурси

Лабораторијска постројења, опрема и уређаји у лабораторијама при Катедри за термомеханику.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 13
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 70
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 70

литература

Duffie, J., Beckman, W.: Solar engineering of thermal processes, John Wiley & Sons, Inc., 2006.; Kalogirou, S.: Solar Energy Engineering Processes and Systems, Second Edition, Elsevier 2014; Гојак, М., Рудоња, Н: Соларни термички системи, Универзитет у београду - Машински факултет, 2020.; Kreith, F., Goswami, Y.: Handbook of Energy Efficiency and Renewable Energy, Chapter 18 - Solar thermal energy conversion, CRC Press 2007.; Lin Qin: Analysis, modeling and optimum design of solar domestic hot water systems, Technical University of Denmark, IBE, Report R-22, 1998;