Одабрана поглавља из термодинамике

ID: 3436
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Гојак Д. Милан
извођачи: Гојак Д. Милан
контакт особа: Гојак Д. Милан
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени+усмени

извођења

циљ

Разумевање и овладавање термодинамичким принципима и законима, као и познавање стања и промена стања материја укључених у процесе трансформација енергије.

исход

Оспособљеност за праћење и усвајање знања као и спосбност синтезе и примене стечених знања из области термодинамике.

садржај теоријске наставе

Стање материје, једначина стања материје. Термодинамика идеалних и реалних гасова. Термодинемичке особине сложених термодинамичких система, термодинамичке функције, потенцијали, услови равнотеже у вишефазним и вишекомпонентним системима. Раствори - идеални и реални раствори, дијаграми стања, термодинамички процеси и примена закона термодинамике. Термодинамика хемијских трансформација - материјални биланс хемијске реакције, хемијска равнотежа, примена закона термодинамике. Други закон термодинамике, примена на процесе у сложеним системима, термодинамичка температурна скала. Термодинамичка равнотежа. Ексергијска анализа у сложеним термодинамичким системима. Акумулација термичке енергије. Кинетичка теорија гасова. Транспортне појаве, средњи слободни пут, вискозност, топлотна проводљивост, дифузија.

садржај практичне наставе

У зависности од теме докторске дисертације усваја се програм лабораторијског рада.

услов похађања

Положен основни и мастер испит термодинамике.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 6
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 35
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

М. Ј. Moran, M. A. Shapiro: Fundamentals of Engineering Thermodynamics, John Wiley &Sons Inc, 2006, ; S. Gleston: Уџбеник физичке хемије, Научна књига, Београд, 1970.; Д. Вороњец: Основи процесне хемије, Машински факултет у Београду, 1989.; D. Kondepudi: Introduction to Modern Thermodynamics, John Wiley &Sons Inc, 2008, ; Y. A. Cengel, M. A. Boles:Tthermodynamics - An Engineering Approach, 2005.;