Управљање ланцима снабдевања

ID: 9032
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Михајловић Н. Иван
извођачи: Михајловић Н. Иван
контакт особа: Михајловић Н. Иван
ниво студија: мастер академске студије - индустрија 4.0
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Циљ предмета је истраживање књучних питања везаних за дизајн и управљање индустријским ланцима снабдевања.

исход

По завршетку курса, стдуденти ће бити у стању да: - Опишу и објасне основне компоненте ланаца набавке; - Опишу главне функције ланаца снабдевања; - Објасне основне процесе у ланцима снабдевања; - Опишу мерење перформанци ланаца снабдевања; - Опишу стратегијске, тактичке и оперативне одлуке, у оквиру управљања ланцима снабдевања; - Опишу функционалност, као и примене основне модуле софтвера за управљање ланцима снабдевања ( у првом реду модуле САП ЕРП система), као и контекст ланаца снабдевања у оквиру Индустрије 4.0; - Наведу значај интернет технологије и електронске трговине, у контексту савремених ланава снабдевања; - Опишу алгоритме и примену машинског учења у оптимизацији перформанси ланаца снабдевања; - Објасне улоги и начин примене Бар - код и РФИД технологије у праћењу роба у оквиру ланаца снабдевања; - Израчунају мере перформанси ланаца снабдевања, засновано на трошковима, приходима и добити; - Опишу основне моделе за оптимизацију залиха, засноване на стохастичким и детерминистичким методама; - Објасне оптимизацију модела залиха у оквиру ланаца снабдевања, применом адекватних алгоритама и софтверских решења; - Демонстрирају методе симулације у анализи ланаца снабдевања и доношењу одлука.

садржај теоријске наставе

Дефиниција ланцца снабдевања; Ланци снабдевања и Индустрија 4.0; Главне функције ланаца снабдевања; Подсистеми и елементи ланаца снабдевања; Архитектура ланаца снабдевања; Врсте ланаца снабдевања и примери из праксе; Пословни процеси у ланцима снабдевања и значај концепта интегрисане логистике; Стратегијске, тактичке и оперативне одлуке у управљању ланцима снабдевања; Ушрављање квалитетом у оквиру ланаца снабдевања; Мерење и оптимизација перформанси операција у ланцима снабдевања; Избор добављача и извори снабдевања; Оптимизација производног сегмента као дела ланца снабдевања; Односи са дистрибутерима и модели партнерства у ланцима снабдевања; Модели и оптимизација нивоа залиха у ланцима снабдевања; Модели математичког програмирања за планирање ланаца снабдевања; Моделовање и оптимизација перформанси ланаца снабдевања; Методе линеарне статистике у оптимизацији ланаца снабдевања (вишеструка линеарна регсресиона анализа); Примена техника машинског учења (вештачких неуронских мрежа и АНФИС метода) у оптимизацији ланаца снабдевања; Опис Бар - код и РФИД технологија и примена за праћење нивоа залиха у ланцима снабдевања; Е-ланци снабдевања; Е-логистика; Е - трговина; Информациони системи за помоћ и подршку управљања ланцима снабдевања.

садржај практичне наставе

Унапређење перформанси ланаца снабдевања; Неке од техника за оптимизацију ланаца снабдевања (VMI - Vendor Managment Inventory; Примена софтверског пакета QM for Windows за оптимизацију секвенци ланаца снабдевања; Примена система (САП -ЕРП) за праћење и менаџмент ланаца снабдевања; Примена софтвера за математичко моделовање и оптимизацију ланаца снабдевања; Примери примене вештачких неуронских мрежа - у оквиру СПСС-а и АНФИС методе, у оквиру МатЛаб-а; Симулација код одлучивања у оквиру оптимизације ланаца снабдевања; Примери из праксе ланаца снабдевања.

услов похађања

Нема

ресурси

1. Изводи и материјали са предавања и вежби; 2. Софтвер QM for Windows; 3. Софтвер SPSS 4. Софтвер MatLab 5. Програм SAP University Alliance

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 25
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Материјал и изводи са предавања и вежби; Chopra S. and Meindl P., Supply Chain Management, 2nd Edition. Upper Saddle River. NJ: Prentice Hall, 2004; Bloomberg, D.J., Lemay, S., Hanna, J.B., Logistics, Upper Saddle River, New Jersey, Usa: Prentice Hall, 2001;