Менаџмент система одржавања и квалитета

ID: 3261
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Спасојевић-Бркић К. Весна
извођачи: Бугарић С. Угљеша, Михајловић Н. Иван, Спасојевић-Бркић К. Весна
контакт особа: Спасојевић-Бркић К. Весна
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Циљ предмета је стицање компетенција за примену истраживачких метода у областима менаџмента одржавањем и квалитетом, на основама већ стечених знања и вештина.

исход

Савладавањем програма предмета студент стиче следеће научно-истраживачке способности да: 1. Дијагностицира стања постојећег система одржавања, 2. Дијагностицира стања постојећег система менаџмента квалитетом, 3. Пројектује нове моделе у области система одржавања, 4. Пројектује нове моделе у области система менаџмента квалитетом, 5. Пише научне радове у области предмета.

садржај теоријске наставе

1. Значај, организациони фактори и структура система менаџмента одржавањем 2. Значај, организациони фактори и структура система менаџмента квалитетом 3. Фактори пројектовања организације одржавања 4. Организациона структура функције одржавања 5. Систем менаџмента квалитетом и организационе промене 6. Веза менаџмента квалитетом и пословних перформанси 7. Интегрисани менаџмент системи.

садржај практичне наставе

Писање семинарског рада који укључује студију случаја у области теоријске наставе, а везано за тему докторске дисертације уз могућност публикoвања рада.

услов похађања

Upisan semestar

ресурси

Radovi raspolozivi u Scopus, Science Direct i dr. bazama

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 20
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Spasojević Brkić Vesna, Kontingentna teorija i menadžment kvalitetom, monografija, MNTRS- Mašinski fakultet, ISBN 978-86-7089-675-4, 2009.; Hofert, M., Frey, R., & McNeil, A. J. (2020). The Quantitative Risk Management Exercise Book. Princeton University Press.; Milivoj Klarin,Gradimir Ivanović,Petar Stanojević - Terotechnology (in Serbian) - ICIM Kruševac 2001; Spasojević-Brkić, V, Milanovic D, i dr., Sistem menadžmenta kvalitetom i poslovne performanse,MNTRS- Mašinski fakultet,ISBN: 978-86-7083-741-6 ,2012.; Smith R., Hawkins B., Lean maintenance : reduce costs, improve quality, and increase market share, Elsevier Butterworth–Heinemann, Oxford, UK, 2004;