Инжењерска економија

ID: 7070
врста предмета: академско-општеобразовни
носилац предмета: Михајловић Н. Иван
извођачи: Михајловић Н. Иван
контакт особа: Михајловић Н. Иван
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Циљ овог предмета јесте да се студенти упознају са основним категоријалним апаратом и принципима фундамненталне друштвене науке – економије. Циљ је да се створе компетенције за самостално и одговорно учествовање у процесима стручног и јавног одлучивања. На предмету се сагледавају основни аспекти микро и макроекономије.

исход

Савладавањем предмета Инжењерска економија студенти јачају своје способности за критичко разумевање свих најважнијих противречности развоја свих савремених друштава, а посебно тзв. транзицијских међу којима је и наше. Нагласак је на усвајању модерних теоријских концепата и емпиријских метода у циљу бољег разумевања савремених друштвених проблема.

садржај теоријске наставе

Микро и макро економија. Производња и производни чиниоци. Потрошачка тражња. Цене и дохоци. Производна функција. Производни трошкови. Систем економских односа са иностранством. Концепт "одрживог развоја". Технолошке промене, транзиција и глобализација.

садржај практичне наставе

Вежбе се састоје од аудиторних вежби, односно дискусија и радионица на којима се додатно разрађују одабране теме које су релевантне како са теоријског тако и са практичног становишта. Нагласак ће бити на указивању на специфичности економске анализе савремених друштава у односу на друге аналитичке и методолошке поступке. Такође, вежбе ће се користити за припремне консултације за израду и одбрану семинарских радова.

услов похађања

Студент мора бити уписан у 1. годину академских студија (2. семестар).

ресурси

Основни ресурси предмета су литература, као и припремљени хендаути и белешке са предавања и вежби. Такође, пожељно је коришћење интернета, као и шире литературе коју ће наставник препоручити, посебно за припрему семинарских радова. Слободан Покрајац, Никола Дондур, Увод у економију, Машински факултет, Београд, 2021.

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 12
разрада и примери (рекапитулација): 4

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 8
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 20
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

S. Pokrajac, N. Dondur, Uvod u ekonomiju, Mašinski fakultet u Beogradu, 2021; Young, D.: Modern engineering economy, John Wiley & Sons, 1993.; Park, Ch: Contemporary Engineering Economics, Addison-Wesley Publishing Company, 1993.; Newnan D, Lavelle J: Engineering Economic Analysis, Engineering Press, Austin, Texas, USA, 1998.;