Пројектовање организације

ID: 0574
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Спасојевић-Бркић К. Весна
извођачи: Спасојевић-Бркић К. Весна
контакт особа: Спасојевић-Бркић К. Весна
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Циљ предмета је стицање неопходних знања и практичних вештина који ће омогућити студенту да дефинише међузависности елемената организационе структуре и процеса тако да у датој или предвиђеној организационој ситуацији обликовани организациони систем (предузеће или његов део) постигне задате циљеве.

исход

Слушање овог предмета студенту омогућава стицање компетенција на пољу намерног и контролисаног развоја и промене организације ради побољшања ефикасности и ефективности, као и услова рада у организацији, усклађивања организационих и техничко-технолошких фактора и промена организационе културе и климе и постављања модела оптималне организације с обзиром на постављени циљ и расположива средства. Сходно томе, по завршетку курса, студент је способан да: -планира поступак пројектовања организације -ефикасно спроводи поступак пројектовања -користи различите алате и технике и доноси одлуке у процесима пројектовања организације -управља ризицима у пројектовању и -препознаје претње и изазове организационих промена и -управља претњама и изазовима организационих промена.

садржај теоријске наставе

Основни појмови о пројектовању организације. Елементи теорије организације. Развој теорије организације. Појам пројектовања организације. Правци досадашњег развоја теорије организације. Ситуацијски модел. Mintzbergov модел. Wilsonov модел.Инксонов модел. Lawrence & Lorshov модел. Frieblander-Brownov моделDenningov модел. HPI модел. Модел менаџерске решетке. Grainerov модел. Искуства домаћих аутора у пројектовању организације.Емпиријска истраживања организационих, техничко-технолошких и културалних промена у организационим системима и њихова повезаност са перформансама система.

садржај практичне наставе

Снимање стања релевантних чинилаца пословања и производње у реалним условима. Анализа ситуацијских фактора (окружење, величина, старост и тип предузећа). Анализа стратегијских варијабли (стратегија раста и развоја). Анализа структурних фактора (технологија 'тип производње и организациона структура). Анализа варијабли понашања (организациона култура и клима). Анализа показатеља успешности пословања (развојне, оперативне и финансијске перформансе предузећа). Предлог нове макроорганизационе структуре производног предузећа са посебним освртом на микроорганизациону структуру производне функције. Провера предложеног решења организационе структуре предузећа програмским пакетом OrgCon.

услов похађања

Потребно је да студент упише 9. семестар студија.

ресурси

Изводи са предавања и упутства за вежбе. Препоручено је коришћење и друге литературе, посебно током израде вежби.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 3
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 7
семинарски рад: 0
пројекат: 20
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 1
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 10
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 35
завршни испит: 35
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

1. Спасојевић Бркић В.,Контингентна теорија и менаџмент квалитетом, Машински факултет, Београд, 2009.; 2. Јовановић Т., Милановић Д. Д., Спасојевић В., Савремена организација и управљање производњом, Машински факултет, Београд,1996.; 3. Кларин М., Индустријско инжењерство, Књига 1, Организација и планирање производних процеса, Машински факултет,Београд, 1996.; 4.Cvijanović J., Projektovanje organizacije, Institute of Economics, 1992.; 5. Hatch, M. J. Organization theory: Modern, symbolic, and postmodern perspectives. Oxford university press, 2018.;