Менаџмент информациони системи

ID: 0523
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Мисита Ж. Мирјана
извођачи: Мисита Ж. Мирјана
контакт особа: Мисита Ж. Мирјана
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Упознавање студената са врстама и карактеристикама информационих система који се користе за подршку одлучивању у пословно-производним системима. Студенити се оспособљавају за коришћење, пројектовање и примену система за подршку одлучивању и експертних система у пословно-производним системима.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - користе софтверске алате за подршку одлучивању, - пројектују моделе одлучивања у системима за подршку одлучивању, - користе експертне системе из области индустријског инжењерства, - пројектују базу знања у експертним системима, - оцене ефикасност пројектованих модела одлучивања у конкретном примеру предузећа.

садржај теоријске наставе

Појам Менаџмент информациони систем (МИС). Процес доношења одлука. Методе и техинке које се користе у процесу доношења одлука од стране менаџера. Нове ИТ и Web апликације у функционалним областима. Управљачки информациони системи. Системи за подрушку одлучивању. Управљање знањем. Интелигентни системи подршке. Експертни системи. Остали интелигентни системи. Хибридни системи. Савремени софтвер у менаџменту.

садржај практичне наставе

Задатак 1) Koришћењем софтверског алата - Система за подршку одлучивању потребно је извршити пројектовање модела, генерисање хијерархије критеријума и алтернатива увођењем квалитативних и квантитативних скала, увођењем неизвесности или коришћењем функција, описати реални проблем из производне праксе. Извршити рангирање алитернатива по методи АХП или СМАРТ. Анализа сензитивности. Презентација пројектног задатка. Задатак 2) Коришћењем шкољке експертног система потребно је пројектовати базу знања, повезати продукциона правила. Тестирати експертни систем. Презентација пројектног задатка. Задатак 3) Повезати претходна два пројектна задатка и формирати хибридни систем. Презентација пројектног задатка.

услов похађања

Уписан први семестер мастер студија.

ресурси

1. Hendout-и. 2. Рачунарска учионица. 3. Софтерски пакети: систем за подршку одлучивању, експертни систем.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 26
разрада и примери (рекапитулација): 4

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 10
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 10

литература

Милановић Д. Драган, Мисита Мирјана, Информациони сиситеми подршке управљању и одлучивању, Машински факулет, Београд, 2008. ; Turban E., Aronson J., Decision Support and Business Intelligence Systems, Pearson International Edition, 9th edition, 2010. ;