Индустријска логистика

ID: 1369
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бугарић С. Угљеша
извођачи: Бугарић С. Угљеша
контакт особа: Бугарић С. Угљеша
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Постизање компетенција и академских вештина у процесу пројектовања индустријских система. Посебан акценат се ставља на развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије у смислу примене метода операционих истраживања, поступка анализе и синтезе са циљем добијања оптималног практичног решења.

исход

Савладавањем студиског програма стичу се следеће опште способности: анализа, синтеза и предвиђање решења у процесу пројектовања а на бази примене знања у пракси на основу професионалне етике као и развој критичног и самокритичног мишљења и приступа.

садржај теоријске наставе

Логистички систем у привредном окружењу (улога логистичког система у привреди, функције које мора да испуни систем и његов бенефит за привреду). Елементи логистичког система (производња на основу захтева крајњег корисника, дистрибуција и складишни систем). Основни подсистеми логистичког система (производња са дефинисаним капацитетом, транспорт са дефинисаном технологијом и скадишно-дистрибутивни подсистем). Место и улога складишта у логистичком систему. Примена и ефекти примене логистичких система у привреди (покривеност територије са дефинисањем локације између производње и финалног корисника, смањење трошкова транспорта и складиштења и повећање флексибилности према крајњем кориснику).

садржај практичне наставе

Аудиторна вежбања (Увод у пројектовање за дефинисани логистички систем - дефинисање елемената логистичког система и основних подсистема за изабрани логистички систем. Увод у пројектовање складишта комадне робе - дефинисање: пријемног дела, главног складишта, припреме за дистрибуцију тј. комисионирање, отпреме и праћења и управљања системом). Израда пројекта (Одређивање оптималне локације логистичког система у макро окружењу - позиционирање складишта у односу на производњеу и крајњег корисника у функцији система транспорта. Пројекат складишта комадне робе - дефинисање: паковања и капацитета, технологије рада, layout-а, допреме и отпреме и управљања за систем који се пројектује).

услов похађања

Нема посебних потребних услова за похађање предмета.

ресурси

1. Бугарић, У.: Писани изводи са предавања, Машински факултет Београд, Београд, 2008-2011. 2. Бугарић, У., Петровић, Д.: Моделирање система опслуживања, Машински факултет Београд, Београд, 2011. (у штампи) 3. Зрнић, Ђ., Петровић, Д.: Фабричка постројења – збирка задатака, Машински факултет Београд, Београд, 1990. 4. Зрнић, Ђ., Петровић, Д.: Стохастички процеси у транспорту, Машински факултет Београд, Београд, 1994. 5. Bloomberg, D. J., LeMay, S. B., Hanna, J. B.: Logistics, Prentice Hall, New York, 2002. 6. Практична настава у индустријском окружењу. 7. Персонални рачунари.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 5
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 6
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Asimow, M.: Introduction to Design, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1962.; Hall, A. D.: A methodology for systems engineering, Van Nostrand, Princeton, New Jersey, 1962.; Cooper, B. R.: Introduction to queueing theory (second edition), Elsevier North Holland, New York, 1981.;