Моделирање, оптимизација и прогнозирање у индустријском инжењерству

ID: 3022
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бугарић С. Угљеша
извођачи: Бугарић С. Угљеша, Михајловић Н. Иван
контакт особа: Бугарић С. Угљеша
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Надоградња и проширење стечених знања у току академских студија у области моделирања, оптимизације и прогнозирања за потребе и примену у Индустријском инжењерству, као и развој креативних способности и овладавање практичним вештинама потребним за решавање реалних проблема Индустријског инжењерства.

исход

Савладавањем студиског програма стичу се опште способности анализе и синтезе реалних проблема у индустрији коришћењем математичког апарата са посебним акцентом на моделирање (математичко моделирање реаланог проблема), оптимизацију (добијање оптималне конфигурације реалног система) и прогнозирање (анализа рада реалног система у будућности).

садржај теоријске наставе

Моделирање – Шта је математичко моделирање ? (или како превести наша веровања о томе акако функционише свет у језик математике). Подела математичких модела (детерминистички, стохастички). Циљеви који се могу постићи коришћењем математичког моделирања (развој научног начина мишљења, тестирање ефеката промена у систему, подршка доношењу одлука). Оптимизација – Оптимизација као математичка дисциплина. Налажење минималних и максималних вредности функције циља у зависности од постављених ограничења. Преглед оптимизационих метода. Прогнозирање – Временске серије, Методе прогнозирања, Грешке прогнозирања, Регресиона анализа (линеарна регресија, метода најмањих квадрата), Предвиђање у пракси.

садржај практичне наставе

Избор реалног индустријског система прилагођен истраживању кандидата, који се користи као полазна основа за моделирање, оптимизацију и предвиђање.

услов похађања

Кандидати би требали да поседују (али не обавезно) предзнања из следећих области: системско инжењерство, статистика, математика, информатика.

ресурси

1. Програмски пакет: QtsPlus, Version 3.0 (Queuing theory software Plus). 2. Програмски пакет: QSopt Version 1.0 (Linear programming problems). 3. Програмски пакет: IOR Tutorial (Interactive Operations Research). 4. Програмски пакет: MS – Project (Project management). 5. Персонални рачунари.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 70
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Петрић, Ј., Операциона истраживања (књига 1 и 2), Савремена администрација, Београд, 1990.; Churchman, C. W., Ackoff, R. L., Arnoff, E. L.: Introduction to Operations research, John Willey & Sons Inc., 1957.; Hillier, F. S., Lieberman, G. J.: Introduction to operations research (seventh edition), McGraw-Hill, New York, 2000.; Бугарић, У., Петровић, Д.: Моделирање система опслуживања, Машински факултет Београд, Београд, 2011. ; Бугарић, У.: Методологија анализе рада једнопозиционих машина, Задужбина Андрејевић, Београд, 2003.;