Организација производње 1

ID: 0602
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Спасојевић-Бркић К. Весна
извођачи: Спасојевић-Бркић К. Весна
контакт особа: Спасојевић-Бркић К. Весна
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

  • 5. семестар, позиција 4

циљ

Циљ предмета је разумевање теорије и праксе организације производње да би машински инжењери, након полагања овог предмета, били оспособљени за процену тренутног стања и подизање општег нивоа организације производног предузећа. Методе и технике организације производње, којима студенти овладају током овог курса, корисне су у обављању свакодневних послова машинских инжењера, независно од усмерења или специјализације посла.

исход

Савладавањем програма предмета студент стиче компетенције да: 1. дијагностици стање организације у предузећу, 2. пројектује организациону структуру предузећа, 3. примењује методе и технике рационализације производних процеса у предузећу 4. примењује метода и техника анализе успешности пословања предузећа и 5.образложи повезаност напред наведених компетенција ради доношења одлука, те је сходно томе, по завршетку курса, способан да дијагностификује ниво организације производње у предузећу, да пројектује организациону структуру и да даје предлоге за рационализацију производних процеса на основу спроведене анализе параметара успешности предузећа. По завршетку курса студенти придају већи значај организацији производње са аспекта одрживости предузећа и обучени су за решавање конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака за управљање производњом.

садржај теоријске наставе

Основни појмови организације производње. Савремене тенденције у организацији производње. Принципи структуирања пословно производног система. Утицај контингентних фактора на пројектовање организације. Типови организационе структуре. Производни програм. Обезбеђење материјала. Управљање залихама. Функција плана и анализе. Планско контролни циклус. Оперативно планирање и терминирање. Техника мрежног планирања. Прорачун производних капацитета. Линеарно програмирање. Типови производње. Техничко технолошка документација. Временска структура производног циклуса. Значај функције логистике и теротехнолошке функције за производну функцију. Менаџмент квалитетом у производним предузећима. Показатељи успешности пословања. Пројектовање организационе структуре.

садржај практичне наставе

Пројектовање макроорганизационе структуре производног предузећа са посебним освртом на микроорганизациону структуру производне функције. Израда рачунских задатака у областима линеарног програмирања, мрежног планирања, управљања залихама и прорачуна капацитета и времена производног циклуса. Прорачун мера перформанси предузећа.

услов похађања

Потребно је да студент треба да упише 5. семестар студија.

ресурси

1.Булат В., Организација производње, Машински факултет, Београд, 1999. 2.Јовановић Т., Милановић Д. Д., Спасојевић В., Савремена организација и управљање производњом,Машинскифакултет,Београд,1996. 3. Кларин М., Индустријско инжењерство, Књига 1, Организација и планирање производних процеса, Београд, 1996. 4. Tersine J.R., Production/Operations Management: Concepts, Structure and Analysis, Appleton & Lange, New York, 2005. 5. Rodrigues J., Cardoso P., Monteiro J., Figueiredo M. (2016). Handbook of Research on Human-Computer Interfaces, Developments, and Applications. IGI Global. 6.Handout

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 1
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 6
семинарски рад: 0
пројекат: 18
консултације: 5
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 3
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 4
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 1
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 15
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Булат В., Организација производње, Машински факултет, Београд, 1999. ; Јовановић Т., Милановић Д. Д., Спасојевић В., Савремена организација и управљање производњом,Машински факултет,Београд,1996.; Кларин М., Индустријско инжењерство, Књига 1, Организација и планирање производних процеса, Београд, 1996. ; Tersine J.R., Production/Operations Management: Concepts, Structure and Analysis, Appleton & Lange, New York, 2005.; Rodrigues J., Cardoso P., Monteiro J., Figueiredo M. (2016). Handbook of Research on Human-Computer Interfaces, Developments, and Applications. IGI Global. ;