Организација производње 1

ID: 0602
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Спасојевић-Бркић К. Весна
извођачи: Спасојевић-Бркић К. Весна
контакт особа: Спасојевић-Бркић К. Весна
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

  • 5. семестар, позиција 4

циљ

Циљ предмета је разумевање теорије и праксе организације производње да би машински инжењери, након полагања овог предмета, били оспособљени за процену тренутног стања и подизање општег нивоа организације производног предузећа. Методе и технике организације производње, којима студенти овладају током овог курса, корисне су у обављању свакодневних послова машинских инжењера, независно од усмерења или специјализације посла.

исход

Савладавањем програма предмета студент стиче компетенције да: 1. дијагностицира стање организације у предузећу, 2. пројектује организациону структуру предузећа, 3. примењује методе и технике рационализације производних процеса у предузећу 4. примењује методe и техникe анализе успешности пословања предузећа и 5.образложи повезаност напред наведених компетенција ради доношења одлука, те је сходно томе, по завршетку курса, способан да дијагностификује ниво организације производње у предузећу, да пројектује организациону структуру и да даје предлоге за рационализацију производних процеса на основу спроведене анализе параметара успешности предузећа. По завршетку курса студенти придају већи значај организацији производње са аспекта одрживости предузећа и обучени су за решавање конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака за управљање производњом.

садржај теоријске наставе

Основни појмови организације производње. Савремене тенденције у организацији производње. Принципи структуирања пословно производног система. Утицај контингентних фактора на пројектовање организације. Типови организационе структуре. Производни програм. Обезбеђење материјала. Управљање залихама. Функција плана и анализе. Планско контролни циклус. Оперативно планирање и терминирање. Техника мрежног планирања. Прорачун производних капацитета. Линеарно програмирање. Типови производње. Техничко технолошка документација. Временска структура производног циклуса. Значај функције логистике и теротехнолошке функције за производну функцију. Менаџмент квалитетом у производним предузећима. Показатељи успешности пословања. Пројектовање организационе структуре.

садржај практичне наставе

Пројектовање макроорганизационе структуре производног предузећа са посебним освртом на микроорганизациону структуру производне функције. Израда рачунских задатака у областима линеарног програмирања, мрежног планирања, управљања залихама и прорачуна капацитета и времена производног циклуса. Прорачун мера перформанси предузећа.

услов похађања

Потребно је да студент треба да упише 5. семестар студија.

ресурси

Изводи са предавања и упутства за вежбе. Препоручено је коришћење и друге литературе, посебно током израде вежби.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 1
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 11
семинарски рад: 0
пројекат: 18
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 3
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 4
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 1
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 15
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Булат В., Организација производње, Машински факултет, Београд, 1999. ; Јовановић Т., Милановић Д. Д., Спасојевић В., Савремена организација и управљање производњом,Машински факултет,Београд,1996.; Кларин М., Индустријско инжењерство, Књига 1, Организација и планирање производних процеса, Београд, 1996. ; Kiran, D. R. (2019). Production planning and control: A comprehensive approach. Butterworth-Heinemann.; Rodrigues J., Cardoso P., Monteiro J., Figueiredo M. (2016). Handbook of Research on Human-Computer Interfaces, Developments, and Applications. IGI Global. ;