Организација производње 2

ID: 0413
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Милановић Д. Драган
извођачи: Милановић Д. Драган
контакт особа: Милановић Д. Драган
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Циљ предмета је стицање знања о процесима планирања,организовања и управљања предузећем, у интеракцији са околином. Разумети и одредити реалне проблеме функционисања производње и процес њиховог решавања, са поступком имплементације. Бити упознат са пројектовањем макро и микро организационе структуре производње. Схватити и разумети значај обезбеђења свих потребних ресурса за нормално функционисње производње.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - дискутују о проблемима планирања, организовања и управљања у предузећу, - интегришу подсистеме у функционалну целину, - изаберу методе и технике за решавање проблема, - примене методе и технике при решавању проблема у предузећу, - реше проблеме управљања предузећем, - вреднују и сарађују у имплементацији решења.

садржај теоријске наставе

Комплексна оптимизација пословно-производних система у интеракцији са околином. Класификација пословно-производних система по карактеру технолошког процеса. Типови организационе структуре производње. Методе и технике снимања стања техничко-технолошких основа производње. Пословно-производни проблеми и процес њиховог решавцања са поступком имплементације. Организациона структура производних и помоћних јединица, функционисање и функционалне релације са организационим јединицама. Управљање временом као ненадокнадивим ресурсом, производни циклус и рокови испоруке, коефицијент протока, унутрашње резрве и могућности њиховог коришћења. Пројектовање макро, микро и интра организационе структуре. Статички и динамички аспект са садржајем послова по организационим јединицама. Пројектовање кибернетског модела организације непосредне припреме производње и обезбеђење свих потребних ресурса за нормално функционисање производних радних места. Методе и технике снимања радних места.

садржај практичне наставе

Вежбе се реализују кроз пројектни задатак у предузећу. Пројектни задатак треба да утврди најважније организационе проблеме у предузећу и предложи начин за њихово решевање у циљу повећања општег нивоа организације и рационализације пословања и производње. Посебан акценат се ставља на пројектовање посла на радном месту. Опис посла, услови рада, систематизација радних места и матрица радних места. Студенти дају конкретне предлоге рационализације и побољшања функионисања одређених организационих целина у пословно-производном систему применом савремених метода и техника индустријског инжењерства.

услов похађања

Организација производње 1 (али није обавезно), оверен семестар.

ресурси

Предузеће за реализацију пројекта како би се студенати упознали са реалним условима производње, снимили постојеће стање и прикупили документацију. Катедра дозвољава студентима коришћење опреме за снимање услова рада на радном месту. Препоручује се коришћење додатне литературе у зависности од теме пројектног задатка.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 25
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Вуксан Булат, Организација производње, Машински факултет, Београд, 1999.; Томислав Јовановић, Драган Д. Милановић, Весна Спасојевић, Савремена организација и управљање производњом, Машински факултет, 1996.; Томислав Јовановић, Драган Д. Милановић, Зорица Вељковић, Збирка задатака из квантитативних метода, Београд, 1996.;