Унапређење квалитета пословних процеса - Lean 6 Sigma

ID: 1458
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Михајловић Н. Иван
извођачи: Михајловић Н. Иван
контакт особа: Михајловић Н. Иван
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Циљ предмета је упознавање студената са савременим приступима и методама за унапређење квалитета производних процеса, користећи приступе Lean менаџмента и методологије Шест Сигма и да студенти буду оспособљени да примењују наведене алате.

исход

Студенти су по завршетку курса способни да: 1. Примене методе Lean менаџмента пословних процеса. 2. Примене методологију Шест сигма. 3. Креирају и користе контролне карте процеса. 4. Поставе, спроведу експерименте и спроведу анализу и постанализу традиционалног приступа статистички планираним експериментима укључујући и тумачење регресионе и корелационе анализе. 5. Спроведу Тагучијеве робусне експерименте преко ортогоналних матрица, линеарних графова и троугаоних табела, спроведу основну анализу експеримената и одговарајуће различите Тагучијеве методе постанализе.

садржај теоријске наставе

1. Основе приступа Lean Шест сигма и DMAIC (D - радити, М - мерити, А - анализирати, I - Побољшати, C - Контролисати). 2. Увођење и одговорности управљањем методом Шест сигма - процедуре, нивои, одговорности и улоге руководиоца - шампиона, црних, зелених, жутих и белих појасева. 3. Контролне карте, планирање експеримената и Тагучијеве методе експериментисања. 4. Основе Lean производње као систематског метода смањења губитака у производњи са побољшањем продуктивности. 5. Повезивање и коришћење синергије између Lean менаџмента и приступа Шест сигма. 6. Веза Lean шест сигма и ланаца снабдевања.

садржај практичне наставе

1. Конструкција x, s i R нумеричких и контролних карата атрибута - p, c i U. 2. Потпуни и делимични факторијелни планови постављање, експеримент, анализа експеримената и примена корелационе и регресионе анализе. 3. Постављање и спровођење експеримената коришћењем Тагучијевих ортогоналних матрица, линеарних графова и троугаоних табела. 4. Анализа података експеримената. 5. Постанализа експерименталних резултата са закључцима - грешке прве и друге врсте, увучене грешке, одређивање оптималних нивоа фактора, S/N односи и коефицијенти учешћа.

услов похађања

Уписан семестар.

ресурси

Хендоути са предавања и упутства за вежбе. Препоручено је коришћење и друге литературе, посебно током израде вежби.

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 8
разрада и примери (рекапитулација): 4

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 4
семинарски рад: 0
пројекат: 8
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 1
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 2
колоквијум са оцењивањем: 1
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 25
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 15
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Б. Поповић, М. Кларин, З. Вељковић, Систем Шест сигма у реализовању резултата процеса - Processing for Six Sigma,Машински факултет УБ, 2008; Theisens, H. C. (2020). Lean Six Sigma Green Belt: Mindset, Skill set and Tool set. Van Haren.; Sproull, B. (2019). Theory of Constraints, Lean, and Six Sigma Improvement Methodology: Making the Case for Integration. Productivity Press.; Montgomery, D. C. (2020). Introduction to statistical quality control. John Wiley & Sons.; Hendouti - predavanja i vežbe;