Одабрана поглавља из операционих истраживања

ID: 3023
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бугарић С. Угљеша
извођачи: Бугарић С. Угљеша
контакт особа: Бугарић С. Угљеша
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Од истраживача који се суочава са новим проблемом очекује се да одреди које су технике најпогодније за решавање датог проблема у зависности од природе проблема (система), постављених циљева као ограничења везаних за време решавања проблема. Из ових и других разлога људски фактор у ОИ је примаран. Циљ предмета је овладавање напредним научним методама и техникама за налажење алтернативних решења проблема реалног света на основу којих се може спровести оптимална анализа и синтеза добијених решења у циљу доношења одлука и предвиђања последица.

исход

Као и остали алати, технике ОИ не могу да реше проблем саме по себи. Стога исход је оспособљавање истраживача за решавање конкретних проблема уз употребу специфичних напредних научних метода, поступака и техника користећи анализу, синтезу и предвиђање решења и последица као и примена стечених знања и вештина у пракси.

садржај теоријске наставе

Теме за детаљно истраживање могу се изабрати (али не обавезно) између следећих области: Примењена вероватноћа и статистика, Симулација, Стохастички процеси, Теорија редова (масовно опслуживање), Теорија игара, Теорија графова, Планирање залиха, Доношење одлука и прогнозирање, Математичко програмирање, Математичко моделирање, Управљање пројектима као и друге области повезане са истраживањем кандидата.

садржај практичне наставе

Практични део курса је ограничен на лабораторијски рад тј. на коришћење постојећих софтвера или по потреби писање одговарајућих нових.

услов похађања

Кандидати би требали да поседују (али не обавезно) предзнања из следећих области: системско инжењерство, статистика, математика, информатика.

ресурси

1. Бугарић, У., Петровић, Д.: Моделирање система опслуживања, Машински факултет Београд, Београд, 2011. 2. Бугарић, У.: Методологија анализе рада једнопозиционих машина, Задужбина Андрејевић, Београд, 2003. 3. Програмски пакет: QtsPlus, Version 3.0 (Queuing theory software Plus). 4. Програмски пакет: QSopt Version 1.0 (Linear programming problems). 5. Програмски пакет: IOR Tutorial (Interactive Operations Research). 6. Програмски пакет: MS – Project (Project management). 7. Персонални рачунари.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 70
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Петрић, Ј., Операциона истраживања (књига 1 и 2), Савремена администрација, Београд, 1990.; Жиљак, В.: Симулација рачуналом, Школска књига, Загреб, 1982.; Clymer, J. R.: Systems analysis using simulation and Markov models, Prentice-Hall International Inc., 1990.; Churchman, C. W., Ackoff, R. L., Arnoff, E. L.: Introduction to Operations research, John Willey & Sons Inc., 1957.; Hillier, F. S., Lieberman, G. J.: Introduction to operations research (seventh edition), McGraw-Hill, New York, 2000.;