Увод у индустријско инжењерство

ID: 1525
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Мисита Ж. Мирјана
извођачи: Мисита Ж. Мирјана, Михајловић Н. Иван
контакт особа: Мисита Ж. Мирјана
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

  • 2. семестар, позиција 2

циљ

Разумети и схватити улогу и значај индустријског инжењерства. Одредити проблеме које решава индустријско инжењерство. Упознати студенте са концептима, методама и техникама из области индустријског инжењерства. Знати основне процесa планирања, организовања и управљања у предузећима.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - препознају и опишу главне карактеристике индустријског инжењерства, - прихвате и расправљају о индустријском инжењерству, - изаберу методе и технике индустријског инжењерства у односу на постављене захтеве, - примене методе и технике индустријског инжењерства, - прилагоде методе и технике, - реше основне организационе проблеме.

садржај теоријске наставе

Основни појмови индустријског инжењерства. Приказ класичне, неокласичне, модерне и теорије организације. Менаџмент системи. Улога производа, организација развоја производа, модели убрзаног развоја производа уз подршку рачунара. Пројектовање производног програма. Методологија планирања пословно-производних ресурса. Методе и технике планирања. Производни капацитети, категорије капацитета машина. Метода тренутних запажања. Линеарно програмирање. Организација припреме производње. Оперативно планирање и терминирање производње. Непосредна припрема производње са праћењем и регулисањем. Индустријска логистика. Производна документација. Теротехнологија. Системи одржавања. Информациони систем за потребе одржавања.Показатељи пословних и производних резултата. Проучавање и мерење рада. Индустријска ергономија. Примена система квалитета у организацијама. Контрола квалитета.Примена информационих система у пословно-производним системима.

садржај практичне наставе

Вежбе се реализују кроз израду пројектног задатка који се састоји из три дела. Пре издавања сваког појединачног пројектног задатка дају се потребна упутства и објашњења уз одштампани текст. Пројектни задаци се састоје из писмене и графичке обраде материје из појединих методских јединица теоријски обрађених на предавањима од суштинског значај за познавање индустријског инжењерства. Скуп обрађених задатака чини пројекат који се оцењује на крају завршном оценом и која се узима у обзир на завршном испиту. Тематика задатака усмерена је на примену и проверу стечених знања са предавања, а кроз решавање реалних проблема из производње.

услов похађања

Нема посебних услова за похађање овог предмета, осим овереног семестра у којем се овај предмет слуша.

ресурси

Осим препручене литературе за овај предмет, на сајту факултета налазе се скрипте са свих предавања и упутства за израду пројектног задатка.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 7
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 18
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 45
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 15
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 20

литература

Булат Вуксан, Организација производње, Машински факултет, Београд, 1999.; Томислав Јовановић, Драган Д. Милановић, Весна Спасојевић, Савремена организација и управљање производњом, Машински факултет, Београд, 1996.;;