Страни стручни језик

ID: 0805
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Весић-Павловић С. Тијана
извођачи: Весић-Павловић С. Тијана
контакт особа: Весић-Павловић С. Тијана
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

  • modul-, 4. семестар, позиција 3

циљ

Овладавање стручном терминологијом машинства и оспособљавање студената за коришћење стручне литературе на енглеском језику које доприноси њиховом активном усавршавању и целоживотном учењу.

исход

По завршетку овог курса, студенти ће моћи да: - користе напредне стручне термине у говорном и писаном енглеском језику, - напишу апстракт на енглеском језику, - анализирају научни чланак на енглеском јеѕику у погледу карактеристичних језичких конструкција.

садржај теоријске наставе

Тематски садржаји из различитих области машинства, са фокусом на карактеристичне конструкције које се користе у стручном говорном и писаном језику. Овладавање формулацијама које се употребљавају у научним и стручним радовима из различитих области машинства. Структура научног рада на страном језику.

садржај практичне наставе

Говорна и писана вежбања, тумачење графикона и схема на страном језику. Презентација одабраног научног рада, прављење сажетака, писање биографије и кратког есеја за пријављивање на посао.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 9
разрада и примери (рекапитулација): 3

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 7
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 5
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 6
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 50
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 20

литература

M. Ibbotson, Cambridge English for Engineering, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.; M. Ibbotson, Professional English in Use: Engineering. Technical English for Professionals. Cambridge University Press, Cambridge, 2009; M. Dunn, D. Howey, A. Ilic. English for Mechanical Engineering in Higher Education Studies. Garnet Education, Reading, 2010. ;