Енглески језик 1

ID: 7005
врста предмета: академско-општеобразовни
носилац предмета: Весић-Павловић С. Тијана
извођачи: Весић-Павловић С. Тијана
контакт особа: Весић-Павловић С. Тијана
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Усвајање стручне лексике везане за фундаменталне појмове техничких наука (мерне јединице, физичке величине). Усвајање терминологије везане за гране машинства. Усвајање стручне лексике везане за различите области машинства (машинске материјале, машинске елементе). Развијање вештина говорења и превођења у језику струке.

исход

По завршетку овог курса, студенти ће моћи да: - користе термине и језичке конструкције карактеристичне за енглески језик струке, - анализирају и адекватно преведу на српски стручни текст на енглеском језику, - напишу биографију и мотивационо писмо на енглеском језику.

садржај теоријске наставе

Стручна терминологија из области машинства, математике, физике и енергетике. Структура огласа за посао на енглеском језику, биографије и мотивационог писма. Дескриптивна граматика енглеског језика: именице, заменице, глаголи, глаголска времена, структура реченице, кондиционали, облици актива и пасива.

садржај практичне наставе

Лексичка и граматичка вежбања (питања са вишеструким избором, вежбања са попуњавањем празнина, одговарање на питања, превод). Индивидуални и рад у групама. Анализа текста на енглеском језику, прављење сажетака и превођење.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

1. Vesić Pavlović, T. (2021). NUTS AND BOLTS: English for Mechanical Engineering Students. Beograd: Mašinski fakultet.

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 18
разрада и примери (рекапитулација): 6

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 12
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 6
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 25
завршни испит: 65
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Thomson,A. J. & A.V. Martinet (1986). A Practical English Grammar. Oxford: Oxford University Press.;