Операциона истраживања

ID: 7038
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Бугарић С. Угљеша
извођачи: Бугарић С. Угљеша
контакт особа: Бугарић С. Угљеша
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Циљ предмета је овладавање (коришћење) академским и научним методама и техникама базираним на квантитативним основама за налажење алтернативних (оптималних) решења проблема реалног света на основу којих корисник може да обави анализу и синтезу решења, донесе одлуку и предвиди последице.

исход

Решавање конкретних проблема уз употребу научних метода, поступака и техника користећи анализу, синтезу и предвиђање решења и последица као и овладавање методима, поступцима и процесима истраживања и примена знања (стечених вештина) у пракси.

садржај теоријске наставе

Увод. Класификација проблема. Линеарно програмирање (графичко решавање, симплекс метод, дуални проблем, анализа осетљивости). Транспортни проблем (отворени и затворени). Линеарна регресија (Метод најмањих квадрата). Нелинеарно програмирање(дефиниција конвексне функције и скупа, једно и више димензионална безусловна и условна оптимизација, Karush-Kuhn-Tucker (KKT) услови, градијентна метода). Квадратно програмирање. Динамичко програмирање. Мрежно планирање (анализа структуре, анализа времена по методи PERT/CPM, критични пут, анализа трошкова). Системи опслуживања – Теорија редова (модели теорије редова – једноканални, вишеканални са делимичном и потпуном помоћи, са ограниченим и бесконачним извором јединица, оптимизација у системима опслуживања). Симулација система опслуживања (приступ симулацији, Монте Карло метод, генерисање случајних бројева, обрада и презентација резултата).

садржај практичне наставе

Аудиторне вежбе (Примери задатака линеарног програмирања, транспортног проблема, линеарне регресије, нелинеарног програмирања, квадратног програмирања, динамичког програмирања. Примери задатака мрежног планирања – анализа структуре, анализа времена по методи PERT/CPM, анализа трошкова. Примери примене модела теорије редова – једноканални, вишеканални, отворени затворени са и без помоћи међу каналима за опслуживање. Оптимизација система опслуживања. Примена симулације и Монте Карло метода при моделирању и анализи система опслуживања. Примери из области одлучивања и предвиђања). Лабораторијска вежбања (упознавање са расположивим софтвером).

услов похађања

Нема посебних потребних услова за похађање предмета

ресурси

1. Бугарић, У.: Писани изводи са предавања, Машински факултет Београд, Београд, 2008-2011. 2. Бугарић, У., Петровић, Д.: Моделирање система опслуживања, Машински факултет Београд, Београд, 2011. 3. Бугарић, У.: Методологија анализе рада једнопозиционих машина, Задужбина Андрејевић, Београд, 2003. 4. Програмски пакет: QtsPlus, Version 3.0 (Queuing theory software Plus). 5. Програмски пакет: QSopt Version 1.0 (Linear programming problems). 6. Програмски пакет: IOR Tutorial (Interactive Operations Research). 7. Програмски пакет: MS – Project (Project management). 8. Персонални рачунари.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 10
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Петрић, Ј., Операциона истраживања (књига 1 и 2), Савремена администрација, Београд, 1990.; Жиљак, В.: Симулација рачуналом, Школска књига, Загреб, 1982.; Clymer, J. R.: Systems analysis using simulation and Markov models, Prentice-Hall International Inc., 1990.; Churchman, C. W., Ackoff, R. L., Arnoff, E. L.: Introduction to Operations research, John Willey & Sons Inc., 1957; Hillier, F. S., Lieberman, G. J.: Introduction to operations research (seventh edition), McGraw-Hill, New York, 2000.;