Индустријско инжењерство - пројектовање и пракса

ID: 1416
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Михајловић Н. Иван
извођачи: Михајловић Н. Иван
контакт особа: Михајловић Н. Иван
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

  • 5. семестар, позиција 5

циљ

Постизање компетенција и академских вештина у процесу анализе и пројектовања индустријских система, са акцентом на индустријске системе у пракси. Посебан акценат се ставља на упознавање и развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама и искуствима у пројектовању потребним за обављање професије у индустрији. Примењиваће се методе пројектовања, операционих истраживања, организационе, информационих технологија, економске анализе, одржавања и ергономије са циљем добијања оптималног решења у пракси. Посебан циљ је упознавање са постојећим решењима из индустријске пројектантске праксе.

исход

Савладавањем студиског програма стичу се следеће опште способности: анализа, синтеза и исходовање решења. У процесу пројектовања а на бази примене знања из праксе индустријског инжењерства, на основу професионалне етике, посебан акценат се ставља на практична решења из којих се развија критично и самокритично мишљење и приступ.

садржај теоријске наставе

Индустријски систем у привредном окружењу (улога фабрике или индустријског система система у привреди, функције које мора да испуни систем и његов бенефит за привреду). Елементи индустријског система (производња, организација, логистика). Селекција оптималне локације индустријског система у склопу ланца снабдевања. Пројектовање производних капацитета, засновано на оптималном обиму производње. Пројектовање распореда производне опреме – Layout. Основни подсистеми индустријског система (производња са дефинисаним капацитетом, транспорт са дефинисаном технологијом, скадишни подсистем, одржавање, организација, информационе технологије, менаџмент, ергономија, економско - комерцијални сектор). Место и улога индустријских подсистема са посебним освртом на примере из индустријске праксе (фабрика, складиште, дистрибутивни центри, транспортни системи, информациони системи). Примена и ефекти примене индустријских система у привреди са конкретним примерима из праксе.

садржај практичне наставе

Аудиторна вежбања (Увод у пројектовање за дефинисани индустријски систем - дефинисање елемената индустријског система и основних подсистема за изабрани индустријски систем. Увод у пројектовање фабрике - дефинисање: пријемно складишног дела, производног дела, отпреме са складиштем готових производа, одржавања, управљања и организације система, економско - комерцијалне функције. Израда студије (Одређивање и анализа репрезентативног индустријског система у макро окружењу, анализа подсистема индустијског система са аспекта производње, транспорта са складиштењем, организације и управљања, одржавања и информационих технологија. Одређивање узајамних утицаја и веза подсистема на одабраном примеру индустријског система из праксе. Предлог побољшања или доградње анализираног индустријског система.

услов похађања

Нема посебних потребних услова за похађање предмета

ресурси

1.Практична настава у индустријском окружењу. 2. Персонални рачунари.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 25
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 3
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 3
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 4

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Михајловић, И.: Писани изводи са предавања и вежби, Машински факултет Београд, Београд, 2022.; Зрнић, Ђ.: Фабричка постројења – пројектовање фабрика, Машински факултет Београд, Београд, 1987; Bloomberg, D. J., LeMay, S. B., Hanna, J. B.: Logistics, Prentice Hall, New York, 2002.; H. P. Wiendahl, J. Reichardt, P. Hyihuis, Handbook Factory Planning and Design, Springer, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015;