Модерни концепти организације

ID: 3152
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Милановић Д. Драган
извођачи: Милановић Д. Драган, Спасојевић-Бркић К. Весна
контакт особа: Милановић Д. Драган
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Схватити значај дијагностицирања стања предузећа. Разумети комплексне проблеме фукционисања предузећа. Упознати се са модерним концепатима организације и одредити случајеве када их можемо користити у предузећу.Знати решити идентификоване проблеме мулидисциплинарним приступом.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - дискутују о модерној теорији организације, - разликују комплексне проблеме у организацији, - изаберу моделе фукционисања организације, - примене модерне концепате организације, - реше комплексне проблеме организације, - вреднују модрне концепте организације .

садржај теоријске наставе

1. Модерна теорија организације 2. Контигентна теорија организације 3. Кандвалин модел функционисања организације 4. Минтзбергове организационе конфигурације 5. Бартон-Обелов модел контигенције. Примена OrgCon софтверског пакета у дијагностификацији стања организације 6. Donaldsonova неконтигентна теорија 7. Типови организационих структура у модерној теорији организације 8. Организационе промене. Дијагностицирање и управљање организационим променама. Case-study пример анализе стања организације у конкретном предузећу 9. Могућност имплемантације модерних концепата организације у предузећима 10. Отворена питања и правци даљег развоја модерних концепата организације

садржај практичне наставе

Студија случаја у области дијагностицирања стања организација предузећа и примене модерних концепата организације.

услов похађања

Уписана друга година докторских студија.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 25
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Mintzberg, H., Structure in Five - Designing Effective Organizations, Prentice Hall, Englewood Clifs, New York, 1983.; Mintzberg, H., The Structuring of Organizations, Prentice Hall Englewood Cliffs, New York, 1979.; Moore, B., Brown, A, The Application of TQM: organic or mechanistic, International Journal of Quality and Reliability, Vol. 23, No. 7, pp. 721-742, 2006.; Khandwalla, N.P. The Design of Organization, Harcourt Brace Jovanovic, New York, 1977.; Burton, R., Obel, B., Fit and Misfits in the Multi-Dimensional Contigency Model: An Organizatiional Change Perspective, LOK Center, Danish Social Science Research Council, 2000.;