Основе теорије ризика

ID: 7075
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Михајловић Н. Иван
извођачи: Михајловић Н. Иван, Спасојевић-Бркић К. Весна
контакт особа: Михајловић Н. Иван
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Циљ предмета је да студент буде оспособљен да практично примењује основе теорије ризика пошто је овладао областима идентификације, анализе и процене ризика, као и одлучивања на основу тих чињеница, како у индустријским системима, тако и при тестирању и калибрацији софтвера.

исход

Студент је по завршетку курса способан да: а) препозна/опише и разуме основне концепте, моделе и методе теорије ризика; б) примењује методе засноване на ризику; ц) примењује моделе РБИ (Инспекције засноване на ризику), РИМАП (Процедуре одржавања заснованог на ризику) и РЦМ (Модели одржавања према поузданости) у пракси и, д) примењује моделе за процену поузданости софтвера и е) изабере/предложи одговарајућа решења за митигацију ризика. По успешном завршетку овог курса студенти су способни да сходно циљу, одаберу адекватну методу, прикупе изворне податаке потребне за примену појединих метода управљања ризиком, спроведу методолошки поступак одређене методе, обраде резултате, критички их разматрају и доносе одлуке о митигацији ризика зависно од добијених резултата.

садржај теоријске наставе

1. Појам и значај теорије ризика. 2. Основни концепти безбедности и анализе ризика. Примена теорије вероватноће и статистике у процени поузданости и анализи ризика. 3. Методе и технике управљања ризиком. 4. Kвалитативна и квантитативна процена ризика. 5. FTA, ETA, FMEA, HAZOP, RGM, BBN, Test, HRA, Марковљеви и други модели процене ризика индустријског система/софтвера применом одговарајућих софтвера. 6. Процедуре одржавања индустријских система засноване на ризику. Процена ризика на радном месту и у радној околини. 7. Стандарди менаџмента ризиком. Ризик и осигурање. 8. Примена теорије ризика у домаћој индустријској пракси.

садржај практичне наставе

Прикупљање и систематизација података прикупљених у предузећима/на терену. Евалуација података о појединачним ризицима. Прорачун вероватноће нежељеног догађаја. Прелиминарна евалуација могућих сценарија настанка последица. Израчунавање појединачних ризика. Матрица ризика. Примена модела, метода и техника управљања ризиком. Детаљна анализа једног или више одабраних сценарија, укључујући и анализу вероватноће. Детаљна техничка анализа могућих последица различитих сценарија. Свеукупна анализа могућих последица и анализа у смислу осигурања и реосигурања.

услов похађања

Уписан семестар

ресурси

M. Rausand, S. Haugen, Risk Assessment Theory, Methods, and Applications, 2nd Edition, JohnWiley & Sons, Inc. 2020; D. J. Smith, Reliability, maintainability and risk: practical methods for engineers - 10th Edition. Butterworth-Heinemann, 2021

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 18
разрада и примери (рекапитулација): 12

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Материјал и изводи са предавања и вежби; M. Rausand, S. Haugen, Risk Assessment Theory, Methods, and Applications, 2nd Edition, JohnWiley & Sons, Inc. 2020; D. J. Smith, Reliability, maintainability and risk: practical methods for engineers - 10th Edition. Butterworth-Heinemann, 2021;