Пројектовање пословних модела у Индустрији 4.0

ID: 9005
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Спасојевић-Бркић К. Весна
извођачи: Спасојевић-Бркић К. Весна
контакт особа: Спасојевић-Бркић К. Весна
ниво студија: мастер академске студије - индустрија 4.0
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Курс уводи концепте, алате и принципе пројектовања пословних модела усклађених са концептом индустрије 4.0 и нуди практичан приступ за разумевање, пројектовање и тестирање пословних модела.

исход

По завршеном курсу студенти ће бити оспособљени да: - Објасне значај пословних модела за креирање вредности и покретање успешних подухвата у модерној економији. - Описују, пореде и критички разматрају различите приступе пословним моделима. - Анализирају и критички оцењују постојеће пословне моделе. - Пројектују и презентују пословне моделе иновативних и одрживих подухвата у И 4.0 - Разумеју значај дисруптивних иновација у И 4.0 и - Пројектују и унапређују све елементе шаблона пословних модела на основама тржишне успешности.

садржај теоријске наставе

Пословни модел као концепт. Креирање вредности и успех нових пословних подухвата у И 4.0. Елементи и типови пословних модела. Иновирање пословних модела за индустрију И 4.0. Питања патентабилности и тржишног потенцијала инвенције. Развој и усавршавање шаблона генерисања пословних модела. Креирање и процена вредности у шаблону генерисања пословних модела. Развој потрошачких сегмената и релација. Lean старт-уп методологија. Дисруптивна иновација. Финансијски показатељи послевних модела. Интелектуална својина, показатељи кључних перформанси и ''Pitch'' (како импресионирати инвеститора).

садржај практичне наставе

Презентације и рецензије иновативних пројеката и бизниса предложених од стране студената подељених у групе, који садрже следеће елементе: План Развоја Бизниса; Питања патентабилности и тржишног потенцијала, Процена еколошких и друштвених ефеката пројекта, Процена нивоа технолошке спремности, Права интелектуалне својине, Развој и усавршавање шаблона генерисања пословних модела - Business Model Canvas/Lean Canvas, Презентација - Pitching, и Питања и проблеми финансирања/трошкова.

услов похађања

Нема.

ресурси

Изводи са предавања и упутства за вежбе.

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 15
консултације: 0
дискусија/радионица: 15
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 7
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 8

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons; Vom Brocke, J., & Rosemann, M. (2010). Handbook on business process management. Heidelberg: Springer.; Rakonjac, I., & Spasojević Brkić, V. Identifying and Categorizing Risks of New Product Development in a Small Technology-Driven Company. Technology Entrepreneurship. Springer, Cham, 2018. 71-98.; Mazzarol,T.,Reboud,S.,Limnios,E.M.,Clark,D.(2014).Research handbook on sustainable co-operative enterprise:Case studies of organisational resilience in the co-operative business model.EdwardElgarPubl.; Pokrajac, S. (2010). Preduzetništvo - izazovi i putevi kreativne destrukcije privrede Srbije. Beograd: Mašinski fakultet.;