Вредновање пројеката у области информационих технологија

ID: 1418
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Михајловић Н. Иван
извођачи: Михајловић Н. Иван
контакт особа: Михајловић Н. Иван
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Разумевање значаја процеса планирања,оцене и вредновања пројеката у области информационих технологија. Упознавање са различитим методолошким приступима за анализу ИТ/ИС пројеката. Овладавање софистикованим техникама финансијске и економске анализе као и стандардним техникама за управљање ИТ/ИС пројектима. Овладавање техника и рутинама за идентификовање и монетарну квантификацију тешко уочљивих трошкова и ефеката који имплицира реализација ИТ/ИС пројеката.

исход

После одслушаног курса студент би требао да: идентификује пројектну идеју, припреми базу података са свим трошковима и ефектима ИТ/ИС пројеката, израчуна критерије за селекцију пројектних алтернатива, стекне знања и рутине за препознавање тешко уочљивих трошкова и ефеката ИТ/ИС пројеката, организује мреже активности токова ресурса пројекта са избором оптималних путева и минималних трошкова и оцени неизвесност и ризик ИТ/ИС пројеката.

садржај теоријске наставе

пројекти у области информационих технологија, планирање и оцена ИТ/ИС пројеката, методе оцене и вредновања ИТ пројеката, стандардне (класичне) методе за комерцијалну оцену ИТ пројеката, стандардне методе за економску оцену ИТ пројеката, могућности примена стандардних метода евалуације на ИТ/ИС пројекте-“Concept Screening”,”Business Model Canvas”, квантификације финансијских и економских нето ефеката ИТ/ИС пројеката, анализа неизвесности и ризика у планирању-примена софтверских alata WHAT IF - DATA TABLE, WHAT IF – SCENARIO MANAGER, CRYSTAL BALL, оцени и вредноваљу ИТ/ИС пројеката, управљање ИТ/ИС пројектима-примена софтверских пакета MSPROJECT, PLAN BEE.

садржај практичне наставе

Практична настава се састоји од аудиторних и лабораторијских вежби које прате садржај курса.У оквиру аудиторних вежби кроз примере се раде једноставне демонстрације теоријског градива уз објашњења сваког корака у процедури вредновања ИТ/ИС пројеката. У оквиру лабораторијских вежби уз примену одговарајућих софтверских пакета припремају се реални примери оцене, вредновања и управљања ИТ/ИС пројектима.

услов похађања

Неопходни: Основно информатичко,економско и статистичко знање. Пожељни: одслушани предмети Базе података, WEB пројектовање.

ресурси

Софтвери: EXCEL, MSPROJECT, QM FOR WINDOWS, PLAN BEE, handout са предавања и вежби, књиге: Економска анализа пројеката, Mastering Software Project Management, Vodič kroz korpus znanja za upravljanje projektima (PMBOK Vodič).

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 3
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Nikola Dondur, Ekonomska Analiza Projekata, Mašinski Fakultet Beograd, Beograd, 2002.; М Chemuturi, T. M. Cagley, Mastering Software Project Management, J Ross Publishing, 2010.; Ghosh, U. K. (2021). Appraisal and Selection of Projects: A Multi-faceted Approach. CRC Press.; Institut za upravljanje projektima: Vodič kroz korpus znanja za upravljanje projektima (PMBOK vodič);