Индустријски менаџмент

ID: 1417
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Михајловић Н. Иван
извођачи: Михајловић Н. Иван
контакт особа: Михајловић Н. Иван
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Циљ овог предмета јесте да се студенти упознају са основним принципима, методама и техникама управљања уопште, и посебно у индустријским предузећима. Циљ је да се усвоје знања и вештине које ће бити солидна основа за даље стицање компетенција за самостално и одговорно учествовање у процесима пословног одлучивања у савременим условима.

исход

Савладавањем градива из предмета Индустријски менаџмент добијају се савремена знања из теорије и праксе пословног управљања уопште, а посебно у индустријским предузећима, при чему је нагласак на постизању компетентности за јачање иновативности као кључног чиниоцца конкурентности у турбулентном пословном окружењу, домаћем и иностраном.

садржај теоријске наставе

Менаџмент и предузетништво: спољашње окружење, друштвена одговорност и пословна етика. Типови менаџера. Менаџерске улоге. Индустрија и њена трансформација. Планирање, стратешко планирање и стратешки менаџмент. Предвиђање и прогнозирање. Организација и организовање као менаџерски ресурс. Одлучивање као процес решавања проблема. Људски ресурси као имовина предузећа. Конфликти и управљање конфликтима. Управљање креативношћу и иновацијама. Концепт ''учеће организације''. Принципи управљања технолошким иновацијама. Основни принципи управљања знањем (knowledge management). Вођење. Стилови вођења. Мотивација. Системи комуникација. Контролисање као повратна спрега управљања. Управљање индустријским пројектима. Kвалитет као управљачка варијабла. Еколошки менаџмент. Глобализација и менаџмент.

садржај практичне наставе

Вежбе се састоје од аудиторних вежби, односно дискусија и радионица на којима се додатно разрађују одабране теме, као и карактеристични индустриски случајеви из домаће и светске праксе. Посебна пажња биће посвећена проблематици иновативности, а посебно технолошке иновативности као фактору конкурентности. Такође, питања транзиције менаџмента у лидерство биће шире анализирана, као и друга питања из области савременог пословног управљања.Осим тога, вежбе се користе и за припремне консултације за израду и одбрану семинарских радова.

услов похађања

нема

ресурси

Поред наведене литературе биће коришћени и остали ресурси, а пре свега хендаутси и одабрани линкови на Интернету, као и припремљени пословни случајеви из домаће и иностране праксе. Слободан Покрајац, Драгица Томић, Менаџмент, Алфа-граф, Нови Сад, 2011

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

C.M.Chang, Engineering Management: Challenges in the New Millenium, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2005; John Jeston and Johan Nelis, Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations, Butterworth-Heinemann, 2006;