Стручна пракса М - ПРО

ID: 1195
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Славковић Р. Никола
извођачи: Младеновић М. Горан, Славковић Р. Никола
контакт особа: Славковић Р. Никола
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: презентација семинарског рада
катедра: катедра за производно машинство

извођења

циљ

Практична искуства и боравак студента у амбијенту у коме ће студент реализовати своју професионалну каријеру. Препознавање основних функција пословног система у домену пројектовања, развоја и производње, као и улоге и задатака машинског инжењера у таквом пословном систему.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: (1) Примењују практична искуства о начину организовања и функционисања пословних средина у којима ће примењивати стечена знања у својој будућој професионалној каријери. (2) Препознају моделе комуникације са колегама и токове пословних информација. (3) Решавају основне процесе у пројектовању, производњи, одржавању, у контексту њихових будућих професионалних компетенција. (4) Успостављају личне контакте и познаства која ће моћи да се користе током школовања, или заснивања будућег радног односа. (5) Састављају Дневник стручне праксе о извршеним задацима по задатим темама.

садржај теоријске наставе

На овој стручној пракси М ПРО нема теоријске наставе. Користе се знања стечена током студија на Машинском факултету.

садржај практичне наставе

Практичан рад подразумва рад у организацијама у којима се обављају различите делатности повезане са машинским инжењерством. Одабир тематске целине и привредне или истраживачке организације спроводи се у консултацији са предметним професором. Начелно студент може обављати праксу у: производним организацијама, пројектним и консултантским организацијама, организацијама које се баве одржавањем машинске опреме, јавним и комуналним предузећима и некој од лабораторија на машинском факултету. Пракса се може обављати и у иностранству. Током праксе студенти морају водити дневник у коме ће уносити опис послова које обављају, закључке и запажања. Након обављене праксе морају направити извештај који ће бранити пред предметним професором. Извештај се предаје у форми семинарског рада.

услов похађања

Дефинисанно курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

Лабораторије катедре за производно машинство.

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 90
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 70
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Калајџић М., Технологија машиноградње, Машински факултет Београд, 2004.; Тановић Љ., Јовичић М., Алати и прибори, пројектовање прорачуни и конструкције помоћних прибора, Машински факултет Београд, 2005.; Бабић Б., Пројектовање технолошких процеса, Машински факултет Београд, 1999.; Мајсторовић В., Управљање квалитетом производа 1, Машински факултет Београд, 2000.; Пилиповић М., Аутоматизација производних процеса Лабораторија, Машински факултет Београд, 2006.;