Катедра за производно машинство

Производно машинство на Машинском факултету је пројектовало образовање и научну активност (посебно у функцији образовања) са следећим циљевима:

  1. да се индустрији и ширем окружењу обезбеде високостручни кадрови који су стручно и научно оспособљени за решавање комплексних проблема у сфери производног инжењерства: од пројектовања преко, развоја, планирања до управљања на свим нивоима од погона до сложених индустријских система.
  2. да се кроз процес образовања обезбеде висококреативни кадрови оспособљени за покретање развоја и интернационализацију свих активности у одговарајућим технолошким срединама.
  3. да процес образовања омогући активан рад студената на стицању нових знања, посебно у истраживачким лабораторијама, а водећи рачуна и о ефикасности студирања.
  4. да се перманентно унапређују студије, смелије оспособљава научи подмладак са афирмацијом кроз резултате рада.

На Основним академским студијама Катедра за производно машинство је понудила изучавање дисциплина којима су свршени студенти у стању да примене своја знања и разумевање на начин који указује на професионални приступ послу и звању, при решавању проблема унутар поља производног инжењерства.

На Дипломским академским студијама Катедра за производно машинство је понудила изучавање дисциплина којима су свршени студенти, дипломирани инжењери машинства, у стању да имају способност да интегришу знање, решавају сложене проблеме а тиме имају критичко мишљење. То је основ њихове способности да наставе студије на начин који ће самостално изабрати.

Основу досадашњег развоја производног машинства на Машинском факултету у Београду чини научноистраживачки рад који се реализује кроз научноистраживачке пројекте, који су базирани на вишегодишњим програмима (највише три године), а кроз континуални процес. Основа за програмирање је развој науке и производног инжењерства у свету, првенствено развијених земаља, затим сопствени резултати истраживања и, коначно, програми развоја наше индустрије прераде метала.

Посебна пажња у реализацији програма истраживања и добијања очекиваних резултата поклања се:

  • стварању комплексних тимова са стручњацима из индустријских института и фабрика,
  • трансферу и дифузији добијених резултата у индустријске услове,
  • перманентном обнављању и стварању научног подмладка, и
  • формирању таквих програма који ће се реализовати у функцији наставе.

Детаљне информације можете потражити на сајту катедре: http://cent.mas.bg.ac.rs

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

Адитивне производне технологије
Алати за обликовање лима
Аутоматизација производње
Дигитални мерни системи
Индустријски интернет ствари и сајбер безбедност
Индустријски роботи
Интелигентни технолошки системи
Кибернетско физички системи
Компјутерска симулација у аутоматизацији производње
Компјутерско управљање и надзор у аутоматизацији производње
Машине алатке и роботи нове генерације
Машине алатке М
Машинско учење интелигентних роботских система
Менаџмент квалитетом
Методе одлучивања
Мехатронски системи
Микро обрада и карактеризација
Нове технологије
Нумерички управљане мерне машине
Производни информациони системи
Пројектовање обрадних система
Рачунарски интегрисани системи и технологије
Роботика и вештачка интелигенција
Стручна пракса М - ПРО
Терминирање технолошких система и процеса
Технологија монтаже
Увод у производне системе
Флексибилни и реконфигурабилни технолошки системи

докторске студије — МИ

основне академске студије — ИТМ

лабораторије

Лабораторијски рад студената и научно-истраживачке активности у области производног машинства организоване су у оквиру Центра за нове технологије ЦеНТ, катедре за производно машинство.

Лабораторија за испитивање машинских система и структурну анализу (CAE)
Руководилац лабораторије: доц. др Бранко Кокотовић

Лабораторија за аутоматизацију производње (AUTOMATION)
Руководилац лабораторије: проф. др Живана Јаковљевић

Лабораторија за информационе технологије и управљање производњом (CIM)
Руководилац лабораторије: ванр. проф. др Горан Младеновић

Лабораторија за CAD/CAM
Руководилац лабораторије: проф. др Радован Пузовић

Лабораторија за флексибилне технолошке системе, обрадне процесе и алате (FTS)
Руководилац лабораторије: ванр. проф. др Михајло Поповић

Лабораторија за индустријску роботику и вештачку интелигенцију (ROBOTICS & AI)
Руководилац лабораторије: проф. др Зоран Миљковић

Лабораторија за производну метрологију и квалитет (CAQ)
Руководилац лабораторије: ванр. проф. др Славенко Стојадиновић

Лабораторија за кибернетику и мехатронске системе (CMSys)
Руководилац лабораторије: проф. др Петар Петровић

Лабораторија за обрадне системе
Руководилац лабораторије: проф. др Саша Живановић

Лабораторија за микро-нано машинство (MINA)
Руководилац лабораторије: ван. проф. др Божица Бојовић