Увод у производне системе

ID: 9030
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Младеновић М. Горан
извођачи: Младеновић М. Горан, Поповић Д. Михајло
контакт особа: Младеновић М. Горан
ниво студија: мастер академске студије - индустрија 4.0
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за производно машинство

извођења

циљ

1. Усвајање основних концепата производних система, њихове структуре и међусобних односа система у производном машинству као и начинима за аутоматизацију процеса унутар система. 2. Сазнања о улози и значају рачунарских информационих система у процесу планирања и управљања производњом. 3. Примена рачунарски интегрисаних технологија у процесу пројектовања производних система.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: 1. Идентификују и решавају проблеме у раду производних система. 2. Примене знања из домена моделирања, симулације и визулизације у различитим индустријским апликацијама. 3. Користе савремене софтверске алате у пројектовању, развоју и коришћењу производних информационих система. 4. Побољшају перформансе технолошких система применом различитих алата.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава из овог предмета обухвата градиво груписано у следеће целине: 1. Увод у производне системе у оквиру чега се изучава аутоматизација технолошких система, технолошка опрема производних погона и моделирање производње. 2. Системи за транспорт и складиштење, а у оквиру тога системи за транспорт материјала, анализа тока материјала и анализа система за складиштење. 3. Технолошки системи - компоненте технолошког система, класификациона шема за технолошке системе, технолошке ћелије, типови технолошких ћелија, примена и анализа технолошких ћелија, анализа тока производње. 4. Флексибилни технолошки системи. 5. Информациони системи за планирање и управљање производњом.

садржај практичне наставе

Вежбе из овог предмета се одвијају у рачунарским салама користећи расположиве софтвере за пројектовање, планирање и упраљање производним системима. Сваки студент у оквиру појединачних пројектних задатака решава практичне проблеме у софтверском окружењу.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

1. AnyLogic софтвер за дискретну симулацију 2. OPERA MES софтвер за управљање производњом 3. Microsoft Office софтверски пакет

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 25
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 4
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 4
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 35
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Б.Бабић, Рачунарски интегрисани системи и технологије, Машински факултет, 2017. ; Groover, M. P., Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing, 3rd Ed. Pearson Education, 2008. ;