CAD/CAM системи и интеграција пројектовања производа и технологија

ID: 3400
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Живановић Т. Саша
извођачи: Живановић Т. Саша
контакт особа: Живановић Т. Саша
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта

извођења

циљ

1. Сазнања да се ефикасност примене компјутера у инжењерским активностима може једино оставарити кроз интегрисане системе као што су то CAD/CAM системи у области пројектовања производа и технологије израде истих. 2. Овладавање теоријским основама структуре и функционисања савремених CAD/CAM система. 3. Стицање практичних знања у коришћењу CAD/CAM система и програмирању нумерички управљаних машина алатки.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: 1.Примене стечена знања из примене компјутера у области геометријског моделирања производа. 2. Пројектују технологију израде машинских делова применом CAD/CAM система . 3.Интегришу пројетовање производа и технологија њихове израде применом CAD/CAM система у области компјутерског програмирања нумерички управљаних машина алатки. 4.Програмирају нумерички управљане машине алатке. 5. Састављају технички елаборат и извештаје о пројетовању производа и технологија њихове израде применом CAD/CAM система.

садржај теоријске наставе

CAD/CAM системи, дефиниције, класификација. Ресурси за предмет. Пројектовање производа. Интеграција CAD/CAM/САЕ система. Геометријско моделирање. Пројектовање конфигуратора фамилије производа. CAD/CAM технологија обраде глодањем, стругањем, еродирањем. Примена CAD/CAM система у вишеосној обради. Програмирање машина алатки применом CAD/CAM система и обрада делова на расположивим машинама. Конфигурисање постпроцесора у CAD/CAM систему. Конфигурисање виртуелних прототипова за верификацију обраде програма и програмирање система коришћењем машинске симулације у CAD/CAM окружењу. Интеграција CAD/CAM система у развоју производа применом STEP-NC. CAD/CAM размена података. Реверзно инжењерство. Методи брзе израде прототипова. Реконструкција 3Д модела применом фотограметријске методе. Програмирање машине алатке на бази *.stl фајла и обрада делова на расположивим машинама.

садржај практичне наставе

Курс је осмишљен да обучи студенте напредним техникама коришћења CAD/CAM система на нивоу корисника као и да прилагоде себи овај софтверски алат. Од сваког студента се захтева да у току семестра уради најманје три пројекта.

услов похађања

Овај предмет дубоко задире у област производног машинства. Нису потребни никави услови да би се похађала настава из овог предмета.

ресурси

1) CAD/CAM софтверски пакети. 2) Показно радно место за програмирање машина алатки по протоколу STEP-NC. STEP Tools: STEP-NC Machine, ST-Developer tools. 3) Функционални симулатори машина алатки за брзу израду прототипова. 4) Софтвер за симулацију виртуелног обрадног система. 5)Показно радно место за конфигурисање и програмирање модуларних машина алатки отворене архитектуре (МОМА). 6) Показни центар за машине алатке са паралелном кинематиком.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Зељковић M., Табаковић С., Живковић А., Живановић С., Млађеновић Ц., Кнежев М., OСНOВE CAD/CAE/CAM TEХНOЛOГИJA, уџбеник, Универзитет у Новом Саду, Факултет Техничких наука, 2018.; Живановић С., Развој едукационе машине са паралелном кинематиком, Монографија из едиције Посебна издања Задужбине Андрејевић, Универзитет у Београду, Машински факултет, 2012.; Glavonjić M., Živanović S., Protokol STEP-NC za programiranje numerički upravljanih mašina alatki, TEHNIKA, Vol.61, No. 6, 2012, str 937-942.;