Производни информациони системи

ID: 0786
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Пузовић М. Радован
извођачи: Младеновић М. Горан, Пузовић М. Радован
контакт особа: Пузовић М. Радован
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за производно машинство

извођења

циљ

1. Сазнања о улози и значају компјутерски орјентисаних информационих система за планирање и управљање производним системима 2. Овладавање теоријским основама архитектуре савремених информационих система 3. Стицање практичних знања у пројектовању и развоју апликација у области информационих система за планиранње и управљање производним системима

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: •Препознају основне појмове у области пројектовања и развоја компјутерски оријентисаних информационих система. •Препознају примену и улогу савремених система за управљање базама података. •Дефинишу подсистеме (модуле) унутар производног система, документацију и информационе токове унутар подсистема и њихове интеракције унутар целог система. •Пројектују логичку структуру базе података за одговарајући технолошки подсистем са описом потребних атрибута за сваки ентитет и везе између ентитета. •Користе савремене софтверске алате у пројектовању и развоју производних информационих система.

садржај теоријске наставе

У оквиру овог предмета изучавају се информациони системи за нове концепте производних система. Могућа изградња савремених концепата као што су CИМ/CIЕ, ТQМ, Канбан систем или МРП-II системи., као и концепти организационих структура као што су концепти виртуалних предузећа, концепти мрежне производње и концепти е-производних система базирају се на архитектурама система у мрежном окружењу. Процеси у клијент/сервер архитектури су такође предмет изучавања ове наставне дисциплине. Функционална структура производног система, његово структурисање на, првенствено, подсистеме производно технолошке целине: управљање конструкционом информацијом, управљање технолочком информацијом, управљање залихама, управљање пословима у току, управљање системом алата, управљање транспортом, управљање одржавањем, подразумева изучавање информационог моделирања, моделирање база података, дефинисање дијаграма објекти-везе (ЕР дијаграм), избор ДБМС-а, креирање физичког модела података до развоја апликација.

садржај практичне наставе

У оквиру вежби студент овладава практичним знањима за пројектовање и развој софтверских апликација у области планирања и управљања производним системима. Користећи неки од расположивих софтверских алата за изградњу база података, студент пролази све фазе изградње нове софтверске апликације за конкретан подсистем. То подразумева анализу дефинисаних функција планирања и управљања, пројектовање и детаљну разраду пројектованог решења, практичну реализацију, тестирање и званичну презентацију пред наставником и својим колегама.

услов похађања

Нема посебних услова за похађање наставе из овог предмета.

ресурси

Инструкције за извођење вежбања и за израду пројекта; Рачунарска учионица; Софтверски алат за развој апликације (Oracle, MS Access, Progress, ...).

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 3
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 7
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Mилачић В. Производни системи 2, Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, 1982.; Stephen N. Chapman: The Fundamentals of Production Planning and Control, Pearson, 2005.; Jorg Thomas Dickersbach and Gerhard Keller: Production Planning and Control with SAP ERP (2nd Edition) - Hardcover, 2010.;