Менаџмент квалитетом

ID: 1167
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Стојадиновић М. Славенко
извођачи: Стојадиновић М. Славенко
контакт особа: Стојадиновић М. Славенко
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за производно машинство

извођења

циљ

Циљ предмета је стицање знања и вештина потребних за решавање теоријских и практичних проблема из области менаџмента квалитетом производа и услуга, неопходних за успешан научно-стручни рад студената и инжењера у области производног машинства. Студенти треба да: овладају основним појмовима, дефиницијом квалитета и развојем системских прилаза унапређења квалитетом; упознају се са аналитичким методама управљања квалитетом и статистичким техникама инжењерства квалитета; стекну знања из статистичких метода менаџмента квалитетом; стекну вештине из експерименталних метода управљања квалитетом; упознају са стандардима квалитета и захтевима и примени серије стандарда ISO 9000.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: одреде и дефинишу обим управљања квалитетом у индустријском окружењу; класификију, рангирају, анализирају и оцене значај карактеристика квалитета; израчунају парцијалну и укупну грешку обраде за одређену технологију и услове обраде и анализирају тачност процеса; пројектују и примене статистичке технике инжењерства квалитета за конкретне услове производње: статички лист, контролну карту и план пријема; генеришу протокол мерења на мерној машини, изврше мерење и анализирају резултате мерења; протумаче, примене и документују захтеве ISO 9ОО1 за организацију; припреме и реализују TQM пројекат за организацију.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава се изводи у десет целина: 1. Дефиниција квалитета производа у пословном или технолошком систему. Дефиниција менаџмента квалитетом. Развој системских прилаза унапређења квалитетом. 2. Аналитички метод управљања квалитетом. Анализа и синтеза грешака обраде. 3. Грешке обраде услед еластичних деформација обрадног система. Методи компензације. 4. Грешке обраде услед топлотних деформација обрадног система. Грешке обраде услед хабања и грешака израде обрадног система. Грешке регулисања алата. 5. Статистички методи менаџмента квалитетом. Метод анализе кривих распореда. Контролне карте. 6. Планови пријема, дефиниција, класификација, примена. 7. Мерни ланци. Мерење и контрола. 8. Планирање мерења и инспекције на мерним машинама. 9. ISO 9001 – захтеви и примена. Сертификација. ISO 9001 за мале и средње организације. 10. Менаџмет тоталним квалитетом. Награде за квалитет.

садржај практичне наставе

Практична настава се изводи у седам целина, и то шест аудиторних и једну лабораторијску вежбу као и израду семинарског рада из области стандарда квалитетом. Садржај аудиторних вежби је следећи: 1. Линеарна регресија; 2. Аналитички метод - први део; 3. Аналитички метод - други део; 3. Тестирање хипотеза; 4. Контролне карте; 5. Планови пријема; 6. Мерни ланци. Тема лабораторијске вежбе је: Пример припреме за инспекцију на мерној машини, симулација и генерисање протокола мерења. Израда шест самосталних рачунских задатака из инжењерске анализе и синтезе применом техника инжењерства квалитета. Менаџмент квалитетом у пракси - дискусија и радионица (по потреби, посета изабраној фабрици и упознавање са функционисањем ISO 9001 у пракси).

услов похађања

Дефинисан курикулумoм студијског програма.

ресурси

1. Стојадиновић, С. (2022), Менаџмент квалитетом, предавања за сваку лекцију (handouts). 2. Упутство за израду самосталних задатака и семинарког рада. 3. Монографија из области квалитета и производне метрологије. 4. Сајт предмета. 5. Техничка база предмета - Лабораторија за производну метрологију и TQM.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 14
лабораторијске вежбе: 3
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 8
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 1
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 1
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 4
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 25
семинарски рад: 5
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Станић, Ј. (1995), Управљање квалитетом производа - методи I, Машински факултет Београд; Stojadinovic, M.S., Majstorovic, D.V. (2019), An Intelligent Inspection Planning System for Prismatic Parts on CMMs, Springer International Publishing, 978-3-030-12806-7.; Мајсторовић, В. (2000), Управљање квалитетом производа I, Машински факултет Београд; Станић, Ј. (1992), Управљање квалитетом производа - методи II, Машински факултет Београд; Durakbasa, N., Osanna, H. (2009), Quality in Industry, Abteilung Austauschbau und Messtechnic, Wien ;