Анализа перформанси технолошких система

ID: 3697
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Миљковић Ђ. Зоран
извођачи: Миљковић Ђ. Зоран
контакт особа: Миљковић Ђ. Зоран
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Овај курс уводи аналитичке приступе за моделирање и анализу технолошких система. Технолошки системи, као што су "проточне" линије, често раде у неодређеном окружењу, на пример непозната потражња или "случајни" прерађивачки капацитети. Ови стохастички елементи морају да се проуче у односу на "lean management" принципе и концепт робусног планирања. Поред тога, производни процес често веома зависи од времена: због повећања капацитета, облика сезонске тражње, као и смањења поузданости машина током протока времена. У циљу подршке одлучивању, у таквим неизвесним и динамичним технолошким система, примењујемо теорију упита и/или чекања. Основни концепти ове основне теорије, детаљно су анализирани. Неколико општих концепата робусног планирања, дискутује се у циљу тражења оптималног. Иначе, аналитичка апроксимација перформансе, уведена је и користи се за анализу економичности обима производње или вредности стања флексибилних капацитета.

исход

Студенти ће научити да разумеју утицај стохастичких варијација у технолошким системима. Након овог курса студенти ће бити упознати са теоријом и праксом анализе капацитета стохастички оријентисаних производних система. Они заправо уче да се прилагоде и да примењују аналитичке апроксимације и робусне методе планирања у реалним условима одрживости.

садржај теоријске наставе

Компоненте технолошких система и њихова интеграција; Системи за транспорт и манипулацију; Организација и управљање пројектом Флексибилног Технолошког Система (ФТС); Технике моделирања ФТС, Примена симулације при пројектовању и управљању ФТС; Примена техника вештачке интелигенције при пројектовању и управљању ФТС; Концепт виртуалних фабрика.

садржај практичне наставе

Софтвери за моделирање и анализу реалних технолошких система, превасходно заснованo на дискретној симулацији (лабораторијски рад).

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

(1) Miljković,Z., Petrović,M.M., INTELLIGENT MANUFACTURING SYSTEMS – with robotics and artificial intelligence backgrounds, Textbook (ISBN 978-86-6060-071-6), XXVIII+409 p., University of Belgrade - Faculty of Mechanical Engineering, 2021. (I edition), 18.1 (2) B. Babic, Handouts, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, 2011, 18.1 (3) B. Babic, Electronic classrom for distance learning (http://147.91.26.15/moodle/), University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, 2011, 18.1 (4) AnyLogic simulation software, 18.13.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 20
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Миљковић,З., Петровић,М.М., (2021) ИНТЕЛИГЕНТНИ ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ – са изводима из роботике и вештачке интелигенције, Универзитет у Београду – Машински факултет, XXVIII+409 стр., Београд.; Бојан Р. Бабић, (2017) РАЧУНАРСКИ ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ, Универзитет у Београду – Машински факултет, 246 стр., Београд.; Калајџић,М., (редактор), Тановић,Љ., Бабић,Б., Главоњић,М., Миљковић,З., и др., (2021) ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ РЕЗАЊЕМ, Приручник, Универзитет у Београду – Машински факултет, LXXIX+453 стр., Београд.; M.P. Groover, (2001) AUTOMATION, PRODUCTION SYSTEMS, AND COMPUTER-INTEGRATED MANUFACTURING, 2nd Edition, Prentice Hall.; Andrea Matta, Quirico Semeraro, (editors), (2005) DESIGN OF ADVANCED MANUFACTURING SYSTEMS, Springer.;