Машине алатке и роботи нове генерације

ID: 1107
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Живановић Т. Саша
извођачи: Живановић Т. Саша, Славковић Р. Никола
контакт особа: Живановић Т. Саша
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за производно машинство

извођења

циљ

1. Уочити градацију концепција машина алатки и робота нове генерације. 2. Стећи основна знања о реконфигурабилним, брзоходним, мезо и микромашинама и машинама алаткама високе тачности. 3. Стећи практична знања о машинама са паралелном кинематиком и машинама за процесе додавања материјала и вишеосну обраду. 4. Увежбати програмирање нових машина алатки и робота. 5. Увежбати састављање елабората.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: •Препознају врсте и намене машина алатки и робота нове генерације. •Препознају градације концепција машина алатки и робота нове генерације. •Изаберу машине алатке и роботе нове генерције за одређену технологију. •Припреме окружење за рад машина алатки и робота нове генерације. •Програмирају машинe алаткe и роботe нове генерације. •Примене нове системе нумеричког управљања.

садржај теоријске наставе

Ново градиво: 1. Дефиниција и класификација машина алатки и робота нове генерације. 2. Реконфигурабилне машине алатке. 3. Машине алатке за обраду великим брзинама. 4. Машине за процесе додавања материјала. 5. Концепције машина са паралелном кинематиком. 6. Идентификација геометрије и кинематике машина са паралелном кинематиком. 7. Машине алатке за вишеосну обраду. 8. Роботи за вишеосну обраду. 9. Мезо и микромашине. 10. Машине алатке високе тачности. Разрада: (а) Концепције машина са паралелном кинематиком и израда рачунских задатака о геометрији машина са паралелном кинематиком. (б) Израда рачунских задатака о кинематици паралелних машина. (в) Примери мезо и микромашина. (г) Примери калибрације машина. (д) Примери компензација у обрадном систему.

садржај практичне наставе

Практична настава има аудиторне вежбе, рад у Лабораторијама и израду семинарског рада. 1. Аудиторне вежбе: (1)Ресурси за студирање машина алатки и робота нове генерације. (2)Анализа реконфигурабилних машина. (3)Калибрација машина и компензације у обрадном систему. 2. Лабораторијске вежбе: (1)Програмирање машина за процесе додавања материјала. (2)Програмирање DELTA робота. (3)Програмирање машина са паралелном кинематиком. (4)Програмирање вишеосне обраде. За сваку вежбу дају се упутство за рад и потребни обрасци. 3. Израда једног семинарског рада о машинама алаткама и роботима нове генерације. 4. Формира се елаборат о стеченом знању на овом предмету по упутству и узору који се дају на почетку слушања предмета. Део тог елабората је семинарски рад.

услов похађања

Kурикулум студијског програма и мотив студента да учи о машинама алаткама и индустријским роботима по постављеним циљевима и са понуђеним исходима.

ресурси

1. Документи на сајту предмета http://cent.mas.bg.ac.rs/nastava/ma_bsc/indexnma.htm. 2. Документи за области паралелних механизама и вишеосне обраде роботима. 3. W. R. Moore, Foundations of Mechanical Accuracy, The Moore Special Tool Company, First Edition, Third Printing, 1999. 4. Y. Ito, Modular Design for Machine Tools, McGraw-Hill, 2008, DOI: 10.1036/0071496602. 5. D. Kochan, Ed, Solid Freeform Manufacturing, Advanced Rapid Prototyping, Elsevier, 1993, ISBN 0-444-89652-X. 6. H. Schulz, Hochgeschwindigkeitsfraesen metallischer und nichtmetallischer Werkstoffe, Hanser Verlag, 1989, ISBN 3-446-15589-9. 7. K. Ehmann, D. Bourell, M. Culpepper, T. Hodgson, T. Kurfess, M. Madou, K. Rajurkar, R. DeVor, International Assessment of Research and Development in Micromanufacturing, Final Report, WTEC, 2005. 8. Tsai L.-W. (1999) Robot Analysis: The Mechanics of Serial and Parallel Manipulators, Wiley, New York. 9. Merlet J.-P. (2000) Parallel Robots, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, The Netherlands. 10. ПРА-1: Практикум у припреми. 11. ЛПИ-1: Два радна места са прототиповима машина алатки нове генерације (троосна глодалица са паралелном кинематиком, стона троосна глодалица са паралелном кинематиком). 12. ЛПИ-2: Два радна места са прототиповима робота нове генерације (робот са серијском кинематиком за машиску обраду, DELTA робот). 13. ЛПС-1: Функционални симулатори машина са паралелном кинематиком. 14. ЛПС-2: Функционални симулатор машине за брзу израду прототипова. 15. ЦСП-1: Два радна места са софтвером за програмирање вишеосне обраде.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 21
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 4
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 1
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 3
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 50
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Живановић С., Развој едукационе машине са паралелном кинематиком, Монографија из едиције Посебна издања Задужбине Андрејевић, Универзитет у Београду, Машински факултет, 2012.; Зељковић M., Табаковић С., Живковић А., Живановић С., Млађеновић Ц., Кнежев М.: OСНOВE CAD/CAE/CAM TEХНOЛOГИJA, уџбеник, Универзитет у Новом Саду, Факултет Техничких наука, 2018.; Славковић, Н., Димић, З.: Развој реконфигурабилног обрадног система на бази робота, Универзитет у Београду, Машински факултет, ISBN 978-86-6060-044-0, Planeta print, Београд, 2020.; Живановић С., Славковић, Н., Машине алатке и роботи нове генерације, уџбеник у припреми, Универзитет у Београду, 2023.;