Теорија резања

ID: 3614
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Пјевић Д. Милош
извођачи: Пјевић Д. Милош
контакт особа: Пјевић Д. Милош
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Теоријско разматрање процеса резања и његових појава, успостављање закономерности процеса као предуслова за решавање задатака из области машиноградње. Успостављање логике теоријског моделирања процеса резања, системски прилаз решавању задатака, анализу различитих аспеката гледања на проблематику и практична примена теоријских разрада.

исход

Студенти стичу знања и вештине неопходне за развој критичног и самокритичког приступа у области теорије резања. Решавање конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака.

садржај теоријске наставе

Основи теорије резања, Алатни материјали (Алатни челици, тврди метали, алатна керамика, СТМ), Геометрија алата и елементи резног слоја (дебљина и ширина струготине), Кинематика резања, Образовање струготине (сабијање струготине, наслаге на сечиву, облици струготине и квалитет обрађене површине), Силе резања (динамометрија , моделирање и снага резања), Топлота и температура у зони резања (топлотни биланс и мерење), Хабање резних алата, Режими резања при обрадама стругањем, бушењем, глодањем, рендисањем, брушењем и провлачењем савремених конструкционих материјала.

садржај практичне наставе

Практична настава има рад у Лабораторији за машине алатке и обрадне системе и израду семинарског рада. У Лабораторији се изводе планирани експерименти за семинарски рад. Састављају се извештаји о раду у Лабораторији. Ти извештаји се укључују у семинарски рад.

услов похађања

Завршен факултет, превасходно технички.

ресурси

Машине алатке: стругови, рендисаљке, радијална бушилица, глодалице, машине за израду зупчаника, брусилице, обрадни центри, пресе, роботи, Лабораторија за ФТС, обрадне процесе и алате .

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 30

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 13
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 40
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Kalpakjian S., Manufacturing Engineering and Technology , Addison-Wesley Pub.Com.,1995.; Schey A. John , Introduction Manufacturing Processes, University of Waterloo, Ontario, 2000.; Konig W., Fertingungsverfahren Band 1 – Drehen, Frasen, Bohren, VDI Verlag,1990.; Novikov N.V., Sverhtverdie materiali. Polucenie i primenenie.monografia v 6 tomah, ISM NANU, Kiev, 2006.; Тановић Љ., Петраков Y.V., Теорија и симулација процеса обраде, Машински факултет, Београд, 2007.;