Аквизиција и обрада експерименталних података

ID: 3427
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Кокотовић М. Бранко
извођачи: Кокотовић М. Бранко
контакт особа: Кокотовић М. Бранко
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

1) Стећи основна знања о сензорима, припреми сигнала и аквизицији експерименталних података. 2) Стећи основна знања о методима планирањa експеримената. 3) Стећи практична знања o обради експерименталних података. 4) Увежбати процедуре испитивања машина алатки и обрадних система. 5) Увежбати састављање елабората и извештаја о испитивању.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: 1.Примењују знања о сензорима, у поставци експеримената са електричнм мерењем механичких величина. 2.Формирају план припреме експеримента. 3.Комплетирају инсталацију за мерење и аквизицију података. 4.Изврше калибрацију претварача и припрему компонената за кондиционирање сигнала. 5. Конфигуришу апликацију у софтверу за аквизицију података, за мерење са визуализацијом и архивирањем временских записа мерених величина 6.Користе датотеке временских записа мерених величина за накнадну обраду у циљу идеентификације потребних параметара објеката или процеса.. 7. Састављају технички елаборат и извештаје о обављеном испитивању.

садржај теоријске наставе

Ново градиво: 1) Сензори за испитивање машина алатки и обрадних система. Динамометри. Претварачи убрзања. 2) Планирање експеримента. 3) Припрема сигнала и аквизиција експерименталних података. 4) Обрада експерименталних података. 5) Методи за идентификацију аналогних модела помоћу дискретизованих експерименталних података. Разрада новог градива: 1) Припрема и калибрација сензора. 2) Припрема пројектованог експеримента. 3) Постављање опреме за аквизицију података. 4) Методи и софтвер за обраду експерименталних података. 5) Примери идентификације аналогних модела помоћу дискретизованих експерименталних података.

садржај практичне наставе

Практична настава има рад у Лабораторији за машине алатке и обрадне системе и израду семинарског рада. У Лабораторији се изводе планирани експерименти за семинарски рад. Састављају се извештаји о раду у Лабораторији. Ти извештаји се укључују у семинарски рад.

услов похађања

Kурикулум студијског програма и мотив студента да учи о аквизицији и обради експерименталних података по постављеним циљевима и са понуђеним исходима.

ресурси

Лабораторија за машине алатке и обрадне системе, у којој су укључени и хардвер и софтвер: 1) Разне врсте сензора (претварачи убрзања, динамометри итд). 2) Системи за припрему и аквизицију експерименталних података. 3) Софтвер за обраду експерименталних података. 4) Системи за лабораторијско испитивање тачности машина алатки. 5) Систем за тест кружне интерполације. 6) Показно радно место за идентификацију параметара механистичких модела сила резања. 7) Показно радно место за оптимизацију процеса резања, кориговања брзине помоћног кретања и интегрисану симулацију машине алатке и процеса обраде. 8) Софтвер за симулацију виртуелног обрадног система. 9) Показни центар за машине алатке са паралелном кинематиком. 10) Показно радно место за конфигурисање и програмирање модуларних машина алатки отворене архитектуре (МОМА). 11) Показно радно место за програмирање машина алатки по протоколу STEP-NC. 12) Хардвер потребан за основну модалну анализу (модални чекић, претварачи убрзања итд). 13) Софтвер за основну модалну анализу. 14) Функционални симулатор машина алатки за брзу израду прототипова. 15) Софтвер за основну оптимизацију носећих структура машина алатки.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

S. M. Pandit, S-H. Wu, Time series and system analysis, with applications, John Wiley & Sons, 1983, ISBN 0-471-86886-8. ; H. G. Natke, Einfuerung in Theorie und Praxis der Zeitreihen- und Modalanalyse, Vieweg, 1983, ISBN 3-528-08145-7. ; H. L. Wang, Eds, Identification of Continuous-time Models from Sampled Data, Springer, 2008, ISBN 978-1-84800-160-2. ; J. Park, S. Mackay, Practical Data Acquisition for Instrumentation and Control Systems, Elsevier, 2003, ISBN 07506 57960. ; T. L. Schmitz, K.S. Smith, Machining Dynamics, Frequency Response to Improved Productivity, Springer, 2009, ISBN 978-0-387-09644-5. ;