Технологија бродоградње

ID: 0917
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Кокотовић М. Бранко
извођачи: Кокотовић М. Бранко
контакт особа: Кокотовић М. Бранко
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за производно машинство

извођења

  • 6. семестар, позиција 3

циљ

Стећи основна знања о технолошким и помоћним процесима, производној опреми и организацији рада у технологији градње брода. Стећи основна знања о контроли квалитета технолошких процеса у бродоградилишту. Упознавање са технолошком документацијом за процесе у градњи брода. Упознавање са рачунарском подршком у припреми технолошких процеса. Проучити основне групе ризика по безбедност и мере заштите на раду у бродоградилишту.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: •Примењују фундаменталн знања из домена обрадних система. •Изврше правилан избор обрадног система сагласно технолошком задатку у процесу формирања делова брода. •Примењују знања о квалитету у процесу градње брода. •Примене искуство, стечено кроз лабораторијске вежбе, у програмирању нумерички управљаних машина за резање лима, у САМ програмском окружењу . •Примене логику формирања подструктура брода у процесу монтаже. •Успешно користе технолошку документацију карактеристичну за технологију градње брода. •Користе стандарде из области технологије градње брода (класификациона друштва). •Примењују знања из домена оргнизације градње брода. •Користе стандарде, који се тичу безбедности на раду, у различитим технолошким целинама бродоградилишта.

садржај теоријске наставе

1. Увод. Бродоградилиште, дефиниција и типови 2. Технолошки поступци у бродоградњи 3. Складиште челика; Припрема табли лимова и профила 4. Технологија резања лимова и профила; Поступци засновани на пластичном деформисању (хладно резање); Процеси топлотног резања лимова и профила; Нумерички управљани системи за сечење и обележавање лима, 5. Савијање лимова; Савијање профила 6. Рашчлањавање конструкције трупа; Предмонтажа трупа; Технологија израде склопова и секција 7. Заваривања елемената трупа ; Контрола квалитета заварених спојева и конструкција 8. Технологија израде елемената и склопова цевовода 9. Унутрашњи транспорт у бродоградилишту 10. Монтажа трупа 11. Поринуће брода 12 Планирање градње брода. Терминирање 13. Технолошка документација у бродоградилишту 14. Рачунарска подршка у припреми технолошких процеса у бродоградилишту 15. Производне површине бродоградилишта, Layout бродоградилишта- Примери 16. Обезбеђење заштите на раду

садржај практичне наставе

Практична настава се изводи путем аудиторних вежби, рада у Лабораторији и консултација. Има ове целине: 1. Једна аудиторна вежбе: Програмирање сечења раванских контура на CNC машинама G-код, САМ програмско окружење, верификација кроз симулацију, постпроцесирање 2. Три лабораторијске вежбе: (1) Производни процеси у бродоградњи (Посета бродоградилишту), (2) Руковање и програмирање CNC машина за сечење раванских контура од лима (3)Пројектовање технологије сечења делова из лима у САМ програмском окружењу 3. Две консултације.

услов похађања

Kурикулум студијског програма и мотив студента да учи о технологији бродоградње по постављеним циљевима и са понуђеним исходима

ресурси

1. Storch , R., Hammon , C., Bunch H., and Moore R., Ship Production, 2nd Edition, SNAME New Jersey, USA, 1995. 2. Два радна места са рачунарима и инсталираним софтверским пакетима за САМ (2D обрада) 3. Једно радно место са нумерички управљаном машином алатком за верификацију програмиране обраде раванске контуре 4. Производно постројење- технолошки процеси у бродоградњи, Бродоградилиште "Vahali"(Мачванска Митровица)

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 6
лабораторијске вежбе: 24
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 9
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Hocker M.F., Ward A.C., The Philosophy of Shipbuilding, Texas University Press, 2004, USA; Taggart R. (Editor): Ship Design and Construction, The Society of Naval Architects and Marine Engineers, New York, 1980.; Shipbuilding and Repair Quality Standard , IACS Recommendation No. 47, 1996. / Rev.7, 2013.; Shipyard Industry Standards, U.S.Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration OSHA2268-03R, 2009.; Шуша М.,Технологија бродоградње-скрипта, Машински факултет, 2005. ;