Дигитална обрада нестационарних сигнала

ID: 3430
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Јаковљевић Б. Живана
извођачи: Јаковљевић Б. Живана
контакт особа: Јаковљевић Б. Живана
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Циљ предмета је да студенти овладају напредним техникама за дигиталну обраду нестационарних сигнала прикупљених из динамичких система превасходно у оквиру производних технологија и да стекну теоријска знања и вештине неопходне за ефикасну екстракцију репрезентативних обележја из сигнала.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: - Изврше ефектно уклањање шума из једнодимензионих и дводимензионих сигнала како током процесирања прикупљених сигнала тако и у реалном времену у оквиру савремених система управљања; - Имплементирају Фуријеову, краткотрајну Фуријеову, Хилберт-Хуангову и дискретну вејвлет трансформацију; - Креирају систем за екстракцију одговарајућих обележја из једнодимензионих и дводимензионих сигнала; - Креирају критички однос према различитим техникама за дигиталну обраду сигнала; - Препознају и имплементирају технику избора за рашавање конкретног проблема;

садржај теоријске наставе

Класификација сигнала; Фуријеова трансформација; дискретна Фуријеова трансформација; краткотрајна Фуријеова трансформација; филтри са коначним импулсним одзивом; синтеза филтара са коначним импулсним одзивом; филтри са бесконачним импулсним одзивом; континуална вејвлет трансформација; дискретна вејвлет трансформација; фамилије вејвлета и њихове карактеристике; мултирезолуцијска анализа; дводимензиона вејвлет трансформација; Хилберт-Хуангова трансформација; обрада дводимензионих сигнала; упоредна анализа различитих техника за дигиталну обраду нестационарних сигнала

садржај практичне наставе

Имплементација изучаваних техника у решавању одабраних практичних проблема дигиталне обраде нестационарних сигнала у зависности од теме докторске дисертације.

услов похађања

нема услова

ресурси

Програмски језици опште намене за практичну реализацију техника дигиталне обраде сигнала Аквизициони рачунар А2Logger Софтвер за аквизицију сигнала Давачи (убрзања, помераја, динамометри...) Развојни системи базирани на микроконтролерима за практичну реализацију у реалном времену Софтвер за програмирање микроконтролера

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Јаковљевић, Ж., Петровић, П., Препознавање контактних стања у роботизованој монтажи, Машински факултет Универзитета у Београду, 2011, ISBN: 978-86-7083-750-8; Daubechies, I., Ten Lectures on Wavelets, CBMS-NSF regional conference series in applied mathematics, 61, Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, Pennsylvania, 1992.; Mallat, S., A wavelet tour of signal processing, Academic Press, San Diego, California, 1999; Huang, N., E., et al., The empirical mode decomposition and the Hilbert spectrum for nonlinear and non-stationary time series analysis, Proceedings of Royal Society London, Vol. 454, pp 903-995, 1998; Поповић, М., В., Дигитална обрада сигнала, Наука, Београд, 1994.;