Технологија машиноградње

ID: 7028
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Живановић Т. Саша
извођачи: Живановић Т. Саша
контакт особа: Живановић Т. Саша
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за производно машинство

извођења

циљ

Главни циљ овог курса је истицање значаја производних технологија у свакодневном животу и изучавање основних технолошких процеса и алата који се користе при обради. Курс започиње уводом у технолошке системе. Кроз предавања, демонстрације и практичне примене студент се упознаје са различитим технолошким процесима. Студенти упознају основне технолошке поступке обраде метала резањем: стругање, рендисање, глодање, бушење и брушење. Такође, се разматрају и основне методе обраде пластичним деформисањем (запреминске методе и методе обраде лима). Детаљно се изучавају и најзаступљеније неконвенционалне методе обраде. Посебна пажња је посвећена CNC машинама.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • Препознају различите обрадне системе и релативна кретања између алата и обратка како би их применили у дефинисању технолошког процеса производње. • Изаберу одговарајуће базне елементе за процесе обраде резањем (стругање, бушење, глодање и рендисање). • Изаберу главне факторе обраде пластичним деформисањем за процесе сабијања, истискивања и извлачења. • Укратко опишу могућност технологије израде задатог производа.

садржај теоријске наставе

АН-1: Увод у технологију машинске обраде.; АН -2: Системи и процеси у технологији машинске обраде.; АН -3: Систем квалитета и тачност обраде.; АН -4: Обрада метала резањем: стругање, рендисање, бушење, глодање, брушење. Дефинисање главних фактора обраде; АН -5 Неконвенционалне методе обраде: електроерозивна, електрохемијска, ултразвучна обрада и комбиноване методе обраде; АН -6: Обрада метала пластичним деформисањем.; АН-7: Запреминско обликовање метала и обликовање лима.; АН-8: Аутоматизација у производњи.

садржај практичне наставе

ПА-1: Презентација производње кроз историју; ПА-2: ПА-3: АР-1: ПА-4: АР-2: АР-3: ПЗ-1: Задатак из обраде резањем; ПЗ-2: Задатак из обраде сабијањем; ПЗ-3: Задатак из обраде извлачењем; ПЛ-1: Обрадни системи за обраду метала скидањем струготине (универзална глодалица, Пфаутер глодалица, Фелоуз рендисаљка и брусилица за равно и округло брушење); ПЛ-2: Обрадни системи за обраду метала скидањем струготине (универзални струг, рендисаљка и радијална бушилица); ПЛ-3:Обрадни системи за обраду метала пластичним деформисање+Метод коначних елемената на примеру пакета МЕКЕЛБА и симулација процеса обраде пластичним деформисањем-ОСА; ПЛ-4:Пројектовање технологије за НУМА и примена индустријских робота.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

Машине алатке: стругови, рендисаљке, радијална бушилица, глодалице, машине за израду зупчаника, брусилице, обрадни центри, нумерички управљани стругови, ерозимат са жицом, пресе, роботи, Лабораторија за ФТС, обрадне процесе и алате , Лабораторија за обрадне системе.

фонд часова

укупан фонд часова: 60

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 8
рачунски задаци: 7
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 2
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 1
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 25
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Kалајџић M., Tехнологија машиноградње, Mашински факултет у Београду, 2006, X издање;; Kалајџић M., и група аутора, Tехнологија обраде резањем - приручник, Mашински факултет у Београду, 2008, VI издање.; Тановић Љ., Юpiй Петраков, Теорија и симулација процеса обраде, Mашински факултет у Београду, 2007;