Компјутерска графика

ID: 0663
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Јаковљевић Б. Живана
извођачи: Јаковљевић Б. Живана, Младеновић М. Горан
контакт особа: Јаковљевић Б. Живана
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за производно машинство

извођења

  • 4. семестар, позиција 4

циљ

Циљ предмета је да студенти стекну основна знања и вештине неопходне за напредну примену компјутерске графике у разним инжењерским активностима; да овладају теоријским и математичким основама компјутерске графике; да стекну неопходна знања, вештине и практична искуства за развој софтверских апликација заснованих на компјутерској графици; да разумеју основе функционисања и стекну предзнања за напредно коришћење компјутерских алата за пројектовање.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: - Препознају могућност примене и примене основне и композитне дводимензионе и тродимензионе графичке трансформације у решавању различитих инжењерских проблема; - Изврше пројекцију објекта на сцени на раван посматрања; - Креирају линије и површи слободне форме коришћењем Безијерове криве и површи и Б сплајн криве и површи; - Препознају могућност примене и примене алгоритме за одсецање и уклањање невидљивих површина у решавању различитих инжењерских проблема; - Креирају фотореалнистичну слику у тродимензионој графици и анимацији.

садржај теоријске наставе

1. Увод у компјутерску графику: векторска и растерска графика, модели боја, хардверске компоненте за графички излаз 2. Моделирање у компјутерској графици: место и улога модела у компјутерској графици; модел камере; координатни системи у компјутерској графици; хијерархијско моделирање, B репрезентација 3. Дводимензоне графичке трансформације: транслација, ротација, скалирање, пресликавање, редослед трансформација 4. Тродимензоне графичке трансформације: транслација, ротација, скалирање, пресликавање, редослед трансформација 5. Пројекције: ортогонална пројекција, аксонометрија, изометрија, перспектива, трансформација тачке посматрања 6. Криве и криве површи: Безијерова крива, B сплајн, NURBS, Безијерова површи, B сплајн површ 7. Одсецање: алгоритми за одсецање тачке, линије, полигона; тродимензионо одсецање 8. Видљивост: уклањање невидљивих површи 9. Осветљење и рефлексија: извори светлости, амбијентална светлост, дифузна рефлексија, спекуларна рефлексија, атмосферско слабљење 10. Сенчење: раванско, Gouraud, Phong, праћење зрака

садржај практичне наставе

У оквиру вежби студент овладава практичном применом знања усвојених на предавањима. Ослањајући се на знање програмирања студент сам пише потпрограме који представљају основне градивне елементе компјутерске графике. Тестирајући програме упознаје се комплексност проблематике примене компјутерске графике као и принципи решавања истих. На крају студент упознаје комерцијалне производе засноване на примени компјутерске графике и упоређује своја решења са комерцијалним. Сва теоријска знања стечена на предавањима, а која представљају основу изградње савремених CAD система, омогућиће студенту да на ово подручје примене компјутера гледа са потпуним разумевањем и могућношћу учешћа у пројектовању и развоју оваквих система.

услов похађања

основна знања из програмирања

ресурси

Јаковљевић Живана, Компјутерска графика, скрипте са предавања Рачунарска учионица – сваки студент ради самостално на рачунару Matlab Visual Studio 2010 Комерцијални CAD пакет по избору

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 28
рачунски задаци: 2
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 1
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 8
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 25
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

McConnell, J., J., Computer Graphics: Theory into Practice, Jones & Bartlett Learning, 2006, ISBN: 0763722502; Xiang, Z., Plastock, R., Schaum's Outline of Computer Graphics, McGraw-Hill, 2000, ISBN: 0071357815; Hearn, D., Pauline Baker, M., Computer Graphics, C version, Pearson Education, 2002, ISBN: 817758765X; Agoston, M., K., Computer Graphics and Geometric Modelling - Implmentation and Algorithms, Springer-Verlag Ltd, 2005, ISBN: 1-85233-818-0; Newman, W., M., Sproull, R., F., Principles of Interactive Computer Graphics, McGraw-Hill, 1981, ISBN: 0-07-046338-7;