Алати за обликовање лима

ID: 1362
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Пјевић Д. Милош
извођачи: Пјевић Д. Милош, Поповић Д. Михајло
контакт особа: Пјевић Д. Милош
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за производно машинство

извођења

циљ

Стицање теоријских и практичних знања у области пројектовања, прорачуна и конструкције алата за обликовање лима просецањем, пробијањем, савијањем, извлачењем као и њиховом комбинацијом. Инжењерима даје основе за сагледавање значаја тимског рада и сарадње у домену пројектовања базираном на савременим технологијама и оптималном решењу.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • Процене сваки елемент конструкцијске и функционалне намене алата у односу на материјал и извођење. • Препознају различите концепте сечења табли, трака и припремака, и изводе прорачуне степена искоришћења материјала, што оспособљава студента да разуме и економске индикаторе. • Препознају различите концепте и специфичности алата за обликовање лима. • Састављају концепт алата за обликовање лима за задати део.

садржај теоријске наставе

Математичка теорија пластичности и физика пластичног деформисања чврстих тела (хипотезе, модели чврстих тела). Механизам пластичног деформисања. Механика непрекидних средина. Еластично враћање лима. Деформациона сила и рад при обради: просецањем, пробијањем, савијањем и извлачењем. Одређивање силе држача лима. Одређивање силе пресе. Дефинисање центра притиска алата. Одређивање мера припремка за делове који се израђују савијањем и извлачењем. Одређивање редоследа и броја операција. Конструкцијске карактеристике радних елемената алата.

садржај практичне наставе

Лабораторијска вежбања на којима се студент упознаје са практичним реализованим алатима за обликовање лима. Израда пројекта за конкретан израдак из праксе. Алати за израду делова нормалне тачности. Једнооперацијски, вишеоперацијски, комбиновани алати. Алати за израду ребара за обликовање сужавањем и проширивањем. Проширивање отвора са извлачењем руба. Посета фабрици и упознавање студента са технолошким процесом израде алата. Упознавање студената са препорукама из праксе везаним за пројектовање алата.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/ модула.

ресурси

1, Типизирана кућишта, Стандардни елементи алата, Елементи алата за обраду лима, Лабораторија за ФТС, обрадне процесе и алате, ЛПС

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 2
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 14
консултације: 0
дискусија/радионица: 4
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 6
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 4
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Јовичић М., Тановић Љ., АЛАТИ И ПРИБОРИ-Прорачуни и конструкције алата за израду делова од лима, Машински факултет, Београд, 2007, КПН;;