Интелигентни индустријски роботи

ID: 3530
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Славковић Р. Никола
извођачи: Славковић Р. Никола
контакт особа: Славковић Р. Никола
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Оспособљавање студената за овладавање новим методама и техникама у областима моделирања, програмирања, сензора и интелигенције индустријских робота.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: (1) Препознају значај подизања нивоа интелигенције индустријских робота. (2) Примене актуелне методе, технике, софтвер и сензоре за подизање интелигенције индустријских робота за одређене класе задатака. (3) Интегришу потребне сензоре (сензорска фузија) за поједине задатке који захтевају одређени ниво интелигенције индустријских робота.

садржај теоријске наставе

Mоделирање индустријских робота серијских, паралелних и хибридних структура. Редудантни роботи. Системи макро-микро и микро-нано робота. Нови приступи у реализацији основних подсистема индустријских робота. Сензорска фузија, системи препознавања и интелигенција. Интелигентно планирање трајекторије. Програмирање и симулације. Комплексни индустријски задаци и нове области примене индустријских робота.

садржај практичне наставе

Лабораторијске вежбе су везане за тему докторске дисертације и односе се на: сензорску фузију, системи препознавања и интелигентно планирање трајекторије. Практична истраживања у области интелигенције индустријских робота везана за тему докторске дисертације. Писање семинарског рада у области интелигенције робота везано за тему докторске дисертације. Публикoвање рада.

услов похађања

Барем један одслушан предмет из области индустријских робота на основним и/или мастер студијама.

ресурси

Лабораторија за Индустријску роботику и вештачку интелигенцију (Robotics & AI) са пет индустријских робота, софтвер за симулацију и off-line програмирање робота и роботизованих ћелија Workspace5. Показни центар за машине са паралелном кинематиком (CeMPK) са две машине алатке са паралелном кинематиком и роботом DELTA.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Sciavicco L., Siciliano B., Modelling and control of robot manipulators, Springer, 2005.; Onwubolu G.C., Mechatronics, principles and applications, Elsevier, 2005.; Niku S.B., Introduction to Robotics, Analysis, Systems, Applications, Prentice Hall, 2001.; Tsai L.W., Robot analysis: The Mechanics of Serial and Parallel Manipulators, John Wiley & Sons, 2003.; Fu K.S., Gonzales R.C., Lee C.S.G., Robotics: Control, Sensing, Vision, and Intelligence, McGraw-Hill, New York, 1987.;