Микро обрада и карактеризација

ID: 0601
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Бојовић А. Божица
извођачи: Бојовић А. Божица
контакт особа: Бојовић А. Божица
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за производно машинство

извођења

циљ

Циљ предмета је да студенти: стекну основна знања о микро-технологијама кроз изучавање обрадних и мерних система и њихових функција у микро подручју; стекну потребна знања за израду и карактеризацију делова од савремених материјала; детаљније проуче изабрану методу и кроз лабораторијске вежбе прођу поступке пројектовања делова са микро примитивима, припреме за израду, саму израду и метролошку верификацију постигнуте мере у микро опсегу. На основу изабране теме, кроз семинарски рад дају преглед метода погодних за израду одређених делова/примитива у микро опсегу и приказују на угледном примеру могућност израде сопственог решења. Тиме потврђују могућност примене стеченог знања и оспособљености за даље бављење овом дисциплином кроз струку или даље школовање или истраживање у овој области.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: Примене основнe принципe обраде у микронском подручју Препознају и разликују машине алатке, алате и приборе, индустријске роботе, монтажне и транспортне системе и системе аутоматизације примењиве у микро обради Изаберу погодан метод микро обраде према техноекономским критеријумима. Изаберу принцип мерења и карактеризације функционалних примитива Познају својства материјала адекватних за микро обраду. Примењују научне методе анализе, синтезе и пројектовања, као и компјутерске технологије

садржај теоријске наставе

АТ-1: Увод у микро технологије и преглед досадашњег стања у тој области; АТ-2: Методе микро обраде резањем; АТ-3: Методе микро обраде пластичним деформисањем; АТ-4: Методе микро обраде ливењем под притиском полимера; АТ-5: Методе микро обраде електро ерозивном обрадом; АТ-6: Микро метрологија; АТ-7: Основе микротрибологије и њена улога у микро технологијама; АТ-8: Карактеризација инжењерских површина; АТ-9: Примена ласера у микротехнологијама; АТ-10: Микролитографија.

садржај практичне наставе

ПА-1, ПА-2, ПА-3, ПА-4, ПА-5, ПА-6: Примери реализованих решења из пређених наставних области; ПЗ-1: Задатак из области микро обраде; ПЗ-2: Задатак из области микро метрологије; ПЗ-3: Задатак из области карактеризације; ПЛ-1, ПЛ-2: Лабораторијске вежбе из области микро резања; ПЛ-3: Лабораторијска вежба из области микро мерења; ПК-1,ПК-2: Консултације везане за семинарски рад; ПС-1: Избор теме и дефинисање семинарског рада; ПС-2: Претраживање расположиве литературе; ПС-3: Претраживање интернет ресурса; ПС-4: Анализа прикупљених информација; ПС-5, ПС-6, ПС-7, ПС-8: Самостална израда семинарског рада; ПС-9: Завршни рад на припреми елабората; ПС-10: Финализација семинарског рада кроз израду презентације и припрему излагања;

услов похађања

Дефинисано кирикулумом студијског програма/модула.

ресурси

Материјал у облику pdf и ppt фајлова са предавања. 3D DLP штампач Creality LD002R, УВ Комора за очвршћавање фотополимерне смоле сопствене израде, Дигитални микроскоп Mustool G600, Програм за обраду снимака са микроскопа (дипломски рад) Скенирајући микроскоп ЈSPM-5200 и софтвер за обраду снимака WinSPM Ver.2.5

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 2
лабораторијске вежбе: 6
рачунски задаци: 4
семинарски рад: 14
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 4
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 1
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 4
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 4
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Ehman, K., Bourell, D., Culpepper, M., at al. MICROMANUFACTURING, Springer, Netherlands, 2007. ; Lasagni, F., Lasagni, A., FABRICATION AND CHARACTERIZATION IN THE MICRO-NANO RANGE, Springer, Berlin, 2011.; Franssila, S. INTRODUCTION TO MICRO FABRICATION, John Wiley & Sons, Ltd. England, 2004.; Jackson, M. MICROFABRICATION AND NANOMANUFACTURING, Taylor & Francis Group, New York, 2006.; Mahalik, N.P. MICROMANUFACTURING AND NANOTECHNOLOGY, Springer, Germany, 2006;