Микро обрада и карактеризација

ID: 0601
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бојовић А. Божица
извођачи: Бојовић А. Божица
контакт особа: Бојовић А. Божица
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за производно машинство

извођења

циљ

Циљ предмета је да студенти: стекну основна знања о микро-технологијама кроз изучавање обрадних и мерних система и њихових функција у микро подручју; стекну потребна знања за производњу и карактеризацију делова од савремених материјала; детаљније проуче изабрану методу и кроз семинарски рад увежбају писање елабората о стеченом знању и буду оспособљени за даље бављење овом дисциплином кроз струку или даље школовање или истраживање у овој области.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: Примене основнe принципe обраде у микронском подручју Препознају и разликују машине алатке, алате и приборе, индустријске роботе, монтажне и транспортне системе и системе аутоматизације применљиве у микро обради Изаберу погодан метод микро обраде према техноекономским критеријумима. Изаберу принцип мерења и карактеризације функционалних примитива Познају својства материјала адекватних за микро обраду. Примењују научне методе анализе, синтезе и пројектовања, као и компјутерске технологије

садржај теоријске наставе

АТ-1: Увод у микро технологије и преглед досадашњег стања у тој области; АТ-2: Методе микро обраде резањем; АТ-3: Методе микро обраде пластичним деформисањем; АТ-4: Методе микро обраде ливењем под притиском полимера; АТ-5: Методе микро обраде електро ерозивном обрадом; АТ-6: Микро метрологија; АТ-7: Основе микротрибологије и њена улога у микро технологијама; АТ-8: Карактеризација инжењерских површина; АТ-9: Примена ласера у микротехнологијама; АТ-10: Микролитографија.

садржај практичне наставе

ПА-1, ПА-2, ПА-3, ПА-4, ПА-5, ПА-6: Примери реализованих решења из пређених наставних области; ПЗ-1: Задатак из области микро обраде; ПЗ-2: Задатак из области микро метрологије; ПЗ-3: Задатак из области карактеризације; ПЛ-1, ПЛ-2: Лабораторијске вежбе из области микро резања; ПЛ-3: Лабораторијска вежба из области микро мерења; ПК-1,ПК-2: Консултације везане за семинарски рад; ПС-1: Избор теме и дефинисање семинарског рада; ПС-2: Претраживање расположиве литературе; ПС-3: Претраживање интернет ресурса; ПС-4: Анализа прикупљених информација; ПС-5, ПС-6, ПС-7, ПС-8: Самостална израда семинарског рада; ПС-9: Завршни рад на припреми елабората; ПС-10: Финализација семинарског рада кроз израду презентације и припрему излагања;

услов похађања

Дефинисано кирикулумом студијског програма/модула.

ресурси

Материјал у облику pdf и ppt фајлова са предавања. Скенирајући микроскоп ЈSPM-5200 и софтвер за обраду снимака WinSPM Ver.2.5, CNC струг POLITECH 1800 Aspheric - Toric, глодалица - граверица Roland CAMM-2 PNC2300.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 12
лабораторијске вежбе: 6
рачунски задаци: 6
семинарски рад: 14
пројекат: 0
консултације: 2
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 1
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 4
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 4
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Ehman, K., Bourell, D., Culpepper, M., at al. MICROMANUFACTURING, Springer, Netherlands, 2007. ; Lasagni, F., Lasagni, A., FABRICATION AND CHARACTERIZATION IN THE MICRO-NANO RANGE, Springer, Berlin, 2011.; Franssila, S. INTRODUCTION TO MICRO FABRICATION, John Wiley & Sons, Ltd. England, 2004.; Jackson, M. MICROFABRICATION AND NANOMANUFACTURING, Taylor & Francis Group, New York, 2006.; Mahalik, N.P. MICROMANUFACTURING AND NANOTECHNOLOGY, Springer, Germany, 2006;