Нове технологије

ID: 0104
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Пузовић М. Радован
извођачи: Поповић Д. Михајло, Пузовић М. Радован
контакт особа: Пузовић М. Радован
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за производно машинство

извођења

циљ

Циљ увођења нових технологија је производња производа високог квалитета, ниских трошкови производње и кратко време производње. Овај предмет је намењен студентима модула за производно машинство. Студенти кроз активности у оквиру овог предмета ће се упознати са модерним технологијама које омогућавају проширење знања стечених на предметима Технологија машинске обраде и Производне технологије и метрологија.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: •Пројектују технологију израде делова сложеног геометијског облика од различитих материјала (метал, метални прах, полимер, керамика, камен итд.). •Пројектују технологију за производњу резних алата (металургија праха). •Препознају различите концептуалне специфичности алата за ливење делова под притиском од пластичних маса и алата за ковање у калупима металних делова. •Користе неки од напредних софтверских алата за симулацију процеса ливења под притиском делова од полимерних материјала, уз анализу и презентацију добијених експерименталних резултата. •Конципирају алат за ливење делова под притиском од пластичних маса за задати део. •Примене неки од развијених CAD/CAE/CAM софтверских алата за моделирање конципираних алата за ливење под притиском делова од полимерних материјала.

садржај теоријске наставе

АН-1: Увод у нове технологије; АН-2: Савремени алати и алатни материјали; AН-3: Технологија синтезе; AН-4: Технологије завршне обраде резањем; AН-5: Технологија обраде абразивном суспензијом; AН-6: Технологија металургије праха; AН-7: Технологија обликовања полимера; AН-8: Технологија ковања. АР-1: Обнављање градива кроз преѕентацију нових технологија; АР-2: Приказ примене савремених резних алата и алатних материјала; АР-3: Презентација технологије синтезе; АР-4:Обнављање градива из метода завршне обраде резањем; АР-5:Давање упутства за пројектовање алата за израду делова од пластичних маса; АР-6: Давање упутства за пројектовање алата за ковање;

садржај практичне наставе

ПП-1:Пројектовање алата за изрду делова од пластичне масе или пројектовање алата за ковање (студент сам бира један од понуђених алата); ПЛ-1: Стандардни и специјални резни алати (материјал алата, геометријски облици алата, монтажа алата и примена алата); ПЛ-2: Примена технологије обраде абразивном суспензијом (приказ на конкретним примерима); ПЛ-3: Алати за израду делова од пластичних маса (саставни делови, уливни системи, монтажа и експлоатацијске карактеристике); ПЛ-4: Алати за ковање (саставни делови, уливни системи, монтажа и експлоатацијске карактеристике).

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/ модула.

ресурси

1. Пузовић Р., Поповић М., Нове технологије - изводи са предавања (ПДФ фајлови), Машински факултет, 2022. 2. Лабораторијска опрема (алати и машине) у ЗМА. 3. САх софтверска радна станица (CAD, CAM, CAE, CAPP, ..), (ЦАХ) 4. Moldex3D софтвер.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 12
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 18
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 4
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 2
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 4
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 15
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Kалајџић M., Tехнологија машиноградње, Mашински факултет у Београду, 2023; Kalpakjian S., Manufacturing Engineering and Technology , Addison-Wesley Pub.Com.,1995; Privšek H., Umetnost brizganja plastike, Profidtp d.o.o., Škofljica, Slovenija, 2015;