Машине алатке

ID: 0916
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Живановић Т. Саша
извођачи: Живановић Т. Саша, Кокотовић М. Бранко
контакт особа: Живановић Т. Саша
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за производно машинство

извођења

  • 6. семестар, позиција 3

циљ

1. Уочити градацију концепција и тема о машинама алаткама. 2. Стећи основна знања о конфигурисању главног кретања машине алатке за обраду резањем и деформисањем и о конфигурисању помоћних кретања. 3. Проучити носеће структуре, вођице, темеље и испитивање машина алатки. 4. Проучити и увежбати управљање и програмирање нумерички управљаних машина алатки и састављање елабората о стеченом знању.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: 1. Изаберу окружење машина алатки и припреме их за рад за одређени технолошки задатак. 2. Конфигуришу главна и помоћна кретања машина алатки. 3. Планирају и изводе експерименте ради испитивања машина алатки и идентификације процеса обраде. 4. Програмирају нумерички управљане машине алатке. 5. Направе селекцију концепција машина алатки и њихов избор за дату обраду. 6. Састављају технички елаборат и извештаје о испитивању и програмирању машина алатки.

садржај теоријске наставе

Ново градиво: 1. Дефиниција, класификација и особине машина алатки. Конфигурисање машина алатки. Ресурси за предмет. 2. Сага о машинама алаткама. 3. Радни дијаграм главног кретања машина за обраду резањем и електромеханички преносници за главно обртно кретање. 4. Енергетски биланс машина за обраду деформисањем. 5. Радни дијаграм помоћних кретања машина за обраду резањем. 6. Вођице машина алатки. 7. Електромеханички преносници за помоћна кретања. 8. Испитивање машина алатки. 9. Управљање и програмирање машина алатки. Разрада новог градива и упутства за задатаке: 1. Радни дијаграм главног кретања. 2. Димензионисање акумулатора енергије преса. 3. Радни дијаграм помоћних кретања. 4. Идентификација вођица машине алатке. 5. Конфигурисање електромеханичког преносника за помоћно кретање.

садржај практичне наставе

Практична настава се изводи путем аудиторних вежби, рада у Лабораторији, израде домаћих задатака, семинарског рада и консултација. Има ове целине: 1. Једна аудиторна вежба: Ресурси за студирање машина алатки. 2. Четири лабораторијске вежбе: (1)Руковање и ручно управљање машинама алаткама и руковање мерном опремом у Лабораторији за машине алатке. (2)Идентификација главних фактора обраде пластичним деформисањем. (3)Испитивање машина алатки. (4)Управљање и програмирање машина алатки. За сваку вежбу даје се упутство за рад, а унапред су припремљени потребни обрасци за рад и састављање извештаја. 3. Пет домаћих задатака. 4. Један семинарски рад о управљању и програмирању машина алатки. 5. Једне консултације. Упоредо се формира елаборат о стеченом знању на овом предмету. Провера знања: на два теста, три колоквијума и на завршном испиту.

услов похађања

Kурикулум студијског програма и мотив студента да учи о машинама алаткама и обрадним системима по постављеним циљевима и са понуђеним исходима.

ресурси

1.Документи на сајту предмета http://cent.mas.bg.ac.rs/nastava/ma_bsc/index.htm. 2. ПРА-1: Практикум, у припреми. 3. ЛПИ-1: Три радна места са ручно управљаним машинама алаткама. 4. ЛПИ-2: Три радна места са нумерички управљаним машинама алаткама. 5. ЛМС-2: Радно место за идентификацију главних фактора обраде пластичним деформисањем. 6. ЛПС-1: Функционални симулатори машина са паралелном кинематиком. 7. ЛПС-2: Функционални симулатор машине за брзу израду прототипова. 8. АРС-1: Систем за аквизицију и обраду експерименталних података. 9. W. A. Knight, G. Boothroyd, Fundamentals of Metal Machining and Machine Tools, Third Edition, CRC Press, 2005, ISBN 9781574446593. 10. W. R. Moore, Foundations of Mechanical Accuracy, The Moore Special Tool Company, First Edition, Third Printing, 1999. 11. C. Evans, Precision Engineering: An Evolutionary View, Imprint: Cranfield University Press; 1989, ISBN-13: 9781871315011. 12. M. Weck, C. Brecher, Werkzeugmaschinen 1, Maschinenarten und Anwendungsbereiche, Springer, 2005, ISBN 10 3-540-22504-8. 13. Yoshimi Ito, Modular design for machine tools, The McGraw-Hill Companies, 2008. DOI: 10.1036/0071496602

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 2
лабораторијске вежбе: 25
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 3
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 3
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 10
пројекат: 10
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Главоњић,М, Кокотовић, Б, Живановић, С:Конфигурисање главног кретања, Универзитет у Београду, Машински факултет, 2005. приручник скрипта, http://cent.mas.bg.ac.rs/nastava/ma_bsc/pdf/konfgk.pdf; Главоњић, М, Кокотовић, Б, Живановић, С:Конфигурисање помоћних кретања, Универзитет у Београду, Машински факултет, 2005.приручник скрипта, http://cent.mas.bg.ac.rs/nastava/ma_bsc/pdf/konf_pk.pdf; Главоњић, М: Машине алатке, предавања у пдф формату, Универзитет у Београду, Машински факултет, 2013.; Главоњић, M., Кокотовић, Б., Живановић, С., МАШИНЕ АЛАТКЕ – ПРАКТИКУМ, помоћни уџбеник, Универзитет у Београду, Машински факултет, 2023.;