Аутоматизација производње

ID: 0785
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Јаковљевић Б. Живана
извођачи: Јаковљевић Б. Живана
контакт особа: Јаковљевић Б. Живана
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за производно машинство

извођења

циљ

Циљ предмета је да студенти стекну потребна знања из примене, пројектовања и имплементације савремене аутоматизације производње, да овладају вештинама за решавање практичних проблема аутоматизације уз примену компјутерских, информационих, управљачких, производних и других технологија и одговарајућих научних метода.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: - Сагледају социјалне, економске, производне и друге ефекте увођења аутоматизације; - Повежу знања из сродних предмета у циљу њихове примене у аутоматизацији; - Изврше анализу и синтезу комбинационог коначног аутомата; - Изврше синтезу секвенцијалног коначног аутомата; - Изврше пнеуматску и електропнеуматску реализацију комбинационих и секвенцијалних коначних аутомата; - Програмирају програмабилне контролере у складу са IEC 61131-3.

садржај теоријске наставе

1. Увод у аутоматизацију: дефиниција аутоматизације; улога аутоматизације у производњи; врсте аутоматизације производње; фиксна, флексибилна, програмабилна, интелигентна аутоматизација; разлози за увођење и фактори против увођења аутоматизације 2. Бројни системи: адитивни бројни системи; позициони бројни системи (децимални, бинарни, октални, хексадецимални); конверзија бројева између позиционих бројних система 3. Кодови и кодирање: бинарно децимални код; конверзија бројева између бинарно децималног кода и бинарног бројног система; Грејов код; алфанумерички кодови. 4. Прекидачка алгебра: аксиоме Булове алгебре; основне операције прекидачке алгебре; основне теореме прекидачке алгебре; логичке функције; савршене нормалне форме логичких функција; минимизација логичких функција 5. Технологије и компоненте за техничку реализацију управљања у аутоматизацији производње: структура управљања; подсистеми за прикупљање информација, процесирање информација и извршавање команди; пнеуматска и електропнеуматска реализација; сензори, актуатори, логички и меморијски елементи. 6. Комбинациони и секвенцијални аутомати: дефиниције, модели, анализа и синтеза; пнеуматска и електро-пнеуматска реализација. 7. Програмабилни логички контролери: функције, хардвер, софтвер, узлазно-излазни модули; програмски језици и програмирање у складу са IEC 61131-3. 8. Примери савремене аутоматизације производње.

садржај практичне наставе

1. Аудиторне вежбе: Задаци из пројектовања примера аутоматизације са анализом и синтезом система управљања, програмирањем програмабилних контролера и израдом шеме управљања. 2. Лабораторијске вежбе: ПЛ1 Директно и индиректно управљање радом пнеуматских цилиндара ПЛ2 Анализа комбинационог коначног аутомата пнеуматски реализованог на лабораторијском столу ПЛ3 Синтеза комбинационог коначног аутомата и пнеуматска реализација на лабораторијском столу ПЛ4 Електро-пнеуматска реализација комбинационог коначног аутомата са управљањем помоћу програмабилног логичког контролера – реализација на лабораторијском столу ПЛ5 Синтеза секвенцијалног коначног аутомата директне реакције са електро-пнеуматском реализацијом и управљањем помоћу програмабилног логичког контролера – реализација на лабораторијском столу ПЛ6 Синтеза секвенцијалног коначног аутомата директне реакције са електро-пнеуматском реализацијом и управљањем помоћу програмабилног логичког контролера уз примену тајмера и бројача – реализација на лабораторијском столу ПЛ7 Синтеза секвенцијалног коначног аутомата са електро-пнеуматском реализацијом и управљањем помоћу програмабилног логичког контролера, програмирање у језику секвенцијалниих функционалних дијаграма 3. Семинарски рад: пројектовање примера аутоматизације са синтезом система управљања, програмирањем програмабилних контролера и израдом шеме управљања.

услов похађања

нема услова

ресурси

1. Пилиповић, М., Јаковљевић, Ж., Аутоматизација производње, Универзитет у Београду - Машински факултет, 2017 2. Пилиповић, М., Аутоматизација производних процеса: Лабораторија, Машински факултет у Београду, 2006 3. Јаковљевић, Ж., Аутоматизација производње - Изводи са предавања, Машински факултет у Београду, 2014 4. Лабораторијски сто са пнеуматским, електро-пнеуматским и електричним компонентама и програмабилним контролерима, Лабораторија за аутоматизацију производних процеса 5. Електро-пнеуматски модуларни роботи типа "узми и остави" са програмабилним контролером, Лабораторија за аутоматизацију производних процеса 6. Рачунари за програмирање, Лабораторија за аутоматизацију производних процеса 7. Софтвер за програмирање програмабилних контролера, Лабораторија за аутоматизацију производних процеса 8. Комуникациона мрежа компјутера и програмабилних контролера, Лабораторија за аутоматизацију производних процеса

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 14
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 6
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 4
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 4
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 15
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Пилиповић, М., Јаковљевић, Ж., Аутоматизација производње, ИСБН: 978-86-7083-927-4, Универзитет у Београду - Машински факултет, 2017; Пилиповић, М., Аутоматизација производних процеса: Лабораторија, ИСБН: 978-86-7083-561-4, Машински факултет у Београду, 2006; Holdsworth, B., Woods, C., Digital Logic Design, ISBN: 9780750645829, Newnes, 2002; John, K. H., Tiegelkamp, M., IEC 61131-3: Programming Industrial Automation Systems, ISBN: 3-540-67752-6, Springer-Verlag, 2001; Лазић, Б. Ж., Основи рачунарске технике, ISBN: 86-7466-234-X, Академска мисао, Београд, 2006;