Теорија и симулација процеса обраде

ID: 3615
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Поповић Д. Михајло
извођачи: Поповић Д. Михајло
контакт особа: Поповић Д. Михајло
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Теоријско разматрање процеса обраде и његових појава , успостављање закономерности процеса као предуслова за решавање задатака из области машиноградње. Успостављање логике теоријског моделирања реалних физичких процеса обраде и развој програмске подршке за анимацију и симулацију.

исход

Студенти стичу знања и вештине неопходне за развој критичног и самокритичког приступа у области теорије и симулације процеса обраде. Решавање конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака.

садржај теоријске наставе

Основи теорије процеса обраде , Базни елементи процеса обраде, Карактеристике материјала, Инжењерски материјали, технологија металургије праха, Основи обликовања пластичним деформисањем, Развој софтвера за симулацију и анимацију : отпора резања код стругања, бушења, проширивања, обимног и чеоног глодања, топлоте у зони резања, процеса брушења, храпавости површине, оптимизације процеса стругања и глодања, динамике процеса обраде, Специјални процеси и технологије.

садржај практичне наставе

Практична настава има рад у Лабораторији за машине алатке и обрадне системе и израду семинарског рада. У Лабораторији се изводе планирани експерименти за семинарски рад. Састављају се извештаји о раду у Лабораторији. Ти извештаји се укључују у семинарски рад.

услов похађања

Завршен факултет, превасходно технички

ресурси

Машине алатке: стругови, рендисаљке, радијална бушилица, глодалице, машине за израду зупчаника, брусилице, обрадни центри, пресе, роботи, Лабораторија за ФТС, обрадне процесе и алате.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 25

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 20
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Kalpakjian S., Manufacturing Engineering and Technology , Addison-Wesley Pub.Com.,1995; Schey A. John , Introduction Manufacturing Processes, University of Waterloo, Ontario, 2000.; Konig W., Fertingungsverfahren Band 1 – Drehen, Frasen, Bohren, VDI Verlag,1990.; Тановић Љ., Петраков Y.V., Теорија и симулација процеса обраде, Машински факултет, Београд, 2007;