Нумерички управљане мерне машине

ID: 1166
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Стојадиновић М. Славенко
извођачи: Стојадиновић М. Славенко
контакт особа: Стојадиновић М. Славенко
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за производно машинство

извођења

циљ

Циљ предмета је стицање знања и вештина из области координатне метрологије и флексибилне метролошке аутоматизације за решавање метролошких проблема у производном машинству. Студенти треба да стекну и овладају новим знањима и вештинама о: основним појмовима у производној метрологији, развоју и примени нумерички управљаних мерних машина (НУММ) у инжењерској пракси; подсистемима мерне машине; тачности и методама испитивања тачности НУММ; мерењу и инспекцији свих врста толеранција кроз дефинисање протокола мерења, конфигурисању и калибрацији мерних сензора; методама аутоматског планирања инспекције и симулацији инспекције и мерења.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: препознају структуру и карактеристике подсистема НУММ са њиховим функцијама; одреде координатне системе НУММ и дефинишу план инспекције и мерења; одреде редослед метролошких задатака са конфигурацијом мерног сензора и изврше анализу постављања дела са геометријско-метролошког аспекта; одреде буџет грешака НУММ и изврше његову анализу; преузму толеранције из CAD геометријског модела дела, симулирају мерење и излаз из симулације користе у систему програмирања НУММ (геометријско-метролошка идентификација); анализирају извештај о резултатима мерења и инспекције; изврше избор НУММ за услове коришћења (групе метролошких задатака) у производноj организацији.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава се изводи у десет целина: 1. Увод у мерне машине. Основне карактеристике. Развој и примена НУММ. Презентација мерних машина најновије-пете генерације. 2. Хардверска структура НУММ. 3. Софтверска структура НУММ. Софтвер опште и посебне намене, карактеристике и примена. 4. Програмирање НУММ. Оff / on – line програмирање. 5. Тачност и испитивање тачности НУММ. Стандарди за испитивање НУММ-а. 6. Аутоматско планирање инспекције на НУММ. Метролошки модел дела и метролошки примитиви. 7. Оптимизација планиране мерне путање. 8. Конфигурисање мерних пипака и анализа постављања мерних делова. 9. Планирање мерења и инспекције. Мерни протокол. 10. Симулација мерења и генерисање управљачке листе података.

садржај практичне наставе

Практична настава се изводи у десет целина, и то седам аудиторних и три лабораторијске вежбе као и израду семинарског рада. Садржај аудиторних вежби је следећи: 1. Мерење и инспекција. Одређивање координатног система мерења. 2. Дефинисање геометријских и метролошких примитива. 3. Дистрибуција мерних тачака по метролошким примитивима у зависности од облика толеранције. 4. Принцип избегавања колизије. 5. Генерисање иницијалне путање мерног сензора при инспекцији призматичних делова на НУММ. 6. Генерисање оптималне путање мерног сензора применом оптимизационе технике на бази колоније мрава. 7. Анализа постављања мерних делова и мерне базе. Лабораторијске вежбе се реализују кроз посету и рад у PTC-Creo (CMM - модул) софтверском систему за моделирање и симулацију и следећег су садржаја: 1. Посета фабрици која поседује НУММ и упознавање са њеним радом и карактеристикама. 2. Моделирање и симулација мерења у софтверском систему PTC Creo – CMM модул. 3. Планирање инспекције у PTC Creo за конкретан мерни део. Генерисање CL датотеке мерног сензора.

услов похађања

Дефинисан курикулумом студијског програма.

ресурси

1. Стојадиновић, С. (2022), Нумерички управљане мерне машине, предавања за сваку лекцију (handouts) 2. Упутство за рад на лабораторијским вежбама, израду задатака и семинарског рада. 3. Монографија из области квалитета и производне метрологије. 4. Сајт предмета. 5. Техничка база предмета - Лабораторија за производну метрологију и TQM.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 14
лабораторијске вежбе: 9
рачунски задаци: 3
семинарски рад: 4
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 1
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 10
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Stojadinovic, M.S., Majstorovic, D. V. (2019), An Intelligent Inspection Planning System for Prismatic Parts on CMMs, Springer International Publishing, 978-3-030-12806-7.; Мајсторовић, В., Ходолич, Ј., (1998), Нумерички управљане мерне машине, ФТН Нови Сад; Sladek, A. J. (2016), Coordinate Metrology - Accuracy of Systems and Measurements, Springer Verlag Berlin Heidelberg; Smith, G. T. (2013). Industrial metrology: surfaces and roundness. Springer Science & Business Media.; Durakbasa, M.N. (2004). Geometrical product specification and verification for the analytical description of technical and non-technical structures, TU Wienna, Austria.;