Технологија машинске обраде

ID: 1528
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Миљковић Ђ. Зоран
извођачи: Живановић Т. Саша, Миљковић Ђ. Зоран, Пјевић Д. Милош, Поповић Д. Михајло, Пузовић М. Радован
контакт особа: Миљковић Ђ. Зоран
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за производно машинство

извођења

  • 5. семестар, позиција 3

циљ

Главни циљ овог курса је истицање значаја производних технологија у свакодневном животу и изучавање основних технолошких процеса, посебно улоге машина алатки, алата и помоћних прибора који се користе при машинској обради, превасходно метала. Курс започиње уводом у технолошке и обрадне системе. Кроз предавања, демонстрације и практичне примене, студент се упознаје са различитим технолошким процесима обраде резањем, пластичним деформисањем, као и са неконвенционалним методама обраде. Студенти упознају основне технолошке поступке обраде метала резањем: стругање, бушење, рендисање, глодање и брушење. Такође, разматрају се и основне методе обраде пластичним деформисањем (запреминске методе и методе обраде лима). Детаљно се изучавају и најзаступљеније неконвенционалне методе обраде (ултразвучна, електроерозиона, електрохемијска, сечење плазмом и воденим млазом са абразивним зрнцима, ласерска обрада и комбиноване методе обраде). Посебна пажња је посвећена компјутерски нумерички управљаним машинама алаткама (енгл. Computer Numerical Control - CNC machine tools) и индустријској роботици.

исход

По успешном завршетку овог обавезног курса за све будуће машинске инжењере, студенти би требало да буду оспособљени да: • Препознају различите обрадне системе, као и релативна кретања између алата и обратка како би их применили у дефинисању технолошког процеса машинске обраде делова. • Изаберу одговарајуће базне елементе за кључне технолошке процесе обраде резањем (стругање, бушење, рендисање и глодање). • Изаберу главне факторе обраде пластичним деформисањем за најзаступљеније технолошке процесе, и то посебно сабијања - ковања, истискивања и извлачења. • Укратко опишу могућности израде и обликовања задатог производа коришћењем усвојених технологија машинске обраде делова са концептуално датом процедуром за технологију монтаже.

садржај теоријске наставе

АН-1: Увод у технологију машинске обраде - Основе машинске обраде. Шта је то технологија машинске обраде? Материјали у технологијама машинске обраде - класификација на метале и неметале. Производни, технолошки и обрадни системи. Технолошки процеси машинске обраде делова. Трендови 21. века у технологијама машинске обраде делова - микро и нанотехнологије. АН-2: Системи и процеси у технологији машинске обраде. АН-3: Систем квалитета машинске обраде - Тачност обраде и квалитет обрађене површине. Мере, толеранције и параметри храпавости обрађене површине. Обезбеђивање квалитета производа - Ефекти технолошких процеса машинске обраде. АН-4: Обрада метала резањем - Теорија обраде метала скидањем струготине. Преглед метода обраде метала резањем и генерисање геометрије машинског дела: стругање, бушење, рендисање, глодање, брушење, израда зупчаника итд. Дефинисање главних фактора обраде резањем. АН-5: Неконвенционалне методе обраде: ултразвучна обрада, електроерозиона, електрохемијска и комбиноване методе обраде. АН-6: Обрада метала пластичним деформисањем. Дефинисање главних фактора обраде пластичним деформисањем. АН-7: Запреминско обликовање метала и обликовање лима: сабијање и ковање, истискивање, извлачење лима, савијање и исправљање лима, просецање и пробијање при обради делова од лима итд. АН-8: Аутоматизација и роботизација у савременој производњи. Компјутерско нумеричко управљање (КНУ) и индустријска роботика. Флексибилни технолошки системи (ФТС) и ћелије.

садржај практичне наставе

ПА-1: Презентација производних технологија кроз историју (ppt); ПА-2: Презентација обрадних система и процеса - наставак (ppt); ПА-3: Презентација система квалитета (ppt); АР-1: Избор припремка; АР-2: Избор технолошких операција - одређивање редоследа захвата; АР-3: Избор елемената режима резања; ПЗ-1: Задатак из обраде метала резањем; ПА-4: Неконвенционалне методе обраде: ултразвучна обрада, електроерозиона, електрохемијска и комбиноване методе обраде (ppt); ПЗ-2: Задатак из обраде метала сабијањем - ковањем; ПЗ-3: Задатак из обраде лима извлачењем; ПЛ-1: Обрадни системи за обраду метала скидањем струготине (универзални струг, глодалице - универзална и вертикална глодалица, радијална бушилица и рендисаљка). Резни алати, материјали резних алата и постојаност алата; ПЛ-2: Обрадни системи за обраду метала скидањем струготине - наставак (обрадни центри: хоризонталне бушилице-глодалице, Пфаутер глодалица, Фелоуз рендисаљка, брусилицe за равно и округло брушење, машине алатке за обраду воденим млазом са абразивним зрнцима, машине алатке за завршну обраду полирањем и суперфиниш машинске обраде); ПЛ-3: Обрадни системи за обраду метала пластичним деформисањем + Метод коначних елемената на примеру примене софтверског пакета сопственог развоја - МЕКЕЛБА и симулација процеса обраде пластичним деформисањем - ОСА. Калупи, алати и пресе за машинску обраду делова од лима; ПЛ-4: Пројектовање технологије за нумерички управљане машине алатке (НУМА) и примена индустријских робота у производњи - аутоматизација технолошких процеса и операција; Хардверске компоненте за аутоматизацију производње.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

Обрадни системи, индустријски роботи, алати и помоћни прибори у оквиру Лабораторије за обрадне системе, Лабораторије за флексибилне технолошке системе, обрадне процесе и алате (ФТС), Лабораторије за производну метрологију и квалитет (CAQ), Лабораторије за аутоматизацију производње (AUTOMATION), као и Лабораторије за индустријску роботику и вештачку интелигенцију (ROBOTICS & AI), а које све припадају Центру за Нове Технологије (ЦеНТ): • универзални и CNC стругови, • радијална бушилица, • глодалице - универзална и вертикална, • глодалица са паралелном кинематиком, • Pfauter-глодалица и Fellows-рендисаљка - машине за израду зупчаника, • краткохода хоризонтална рендисаљка, • брусилице за равно и округло брушење, • CNC обрадни центри: хоризонталне бушилице-глодалице, • пресе - фрикциона са два диска и ексцентар преса, • индустријски роботи, • ерозимат, итд.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 12
рачунски задаци: 13
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 4
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 4
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Kалајџић M., Tехнологија машиноградње, Основни универзитетски уџбеник, Mашински факултет у Београду, 407 стр., 2023, XIV издање.; Калајџић M.,Тановић,Љ.,Бабић,Б.,Главоњић,М.,Миљковић,З.,Пузовић,Р., и др., ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ РЕЗАЊЕМ, Приручник – помоћни унив. уџбеник, Машински факултет у Београду, LXXIX+453 стр., 2021, IX издање.; Тановић Љ., Юpiй Петраков, Теорија и симулација процеса обраде, Помоћни универзитетски уџбеник, Mашински факултет у Београду, 196 стр., 2007.; Serope Kalpakjian, Stephen R. Schmid, MANUFACTURING ENGINEERING and TECHNOLOGY, Pearson (ISBN 978-9810-694067), 1224 p., 7th SI Edition, September 2013.; Groover, Mikell P., FUNDAMENTALS OF MODERN MANUFACTURING - Materials, Processes, and Systems, JOHN WILEY & SONS, Inc. (ISBN 978-0470-467002), 1025 p., 4th Edition, 2010.;