Рачунарски интегрисани системи и технологије

ID: 1529
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Младеновић М. Горан
извођачи: Младеновић М. Горан
контакт особа: Младеновић М. Горан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за производно машинство

извођења

циљ

Детаљно изучавање принципа и примене концепата рачунарски интегрисаних технологија. Напредни концепти и модели везани за компјутерско пројектовање производа (CAD) и процеса (CAPP) и компјутерски подржану производњу (CAM). Планирање и терминирање производње.

исход

По успешном завршетку курса студенти би требало да буду оспособљени да: • примене знање из моделирања, симулације и визелизације у индустријским апликацијама, • пројектују CIM системе који задовољавају дате услове, • идентификују и решавају проблеме у раду CIM система, • побољшају перформансе технолошких система применом различитих CIM концепата и алата, • рукују производним подацима и различитим софтверима који се користе у производњи.

садржај теоријске наставе

1. Увод у компјутерски интегрисане технологије 2. Пројектовање применом компјутера 3. Аутоматизована производна опрема 4. Групна технологијa и пројектовање технолошких процеса применом компјутера 5. Управљање на нивоу погона и флексбилни технолошки системи 6. Планирање и управљање производњом 7. CIM имплементација и комуникациони протоколи

садржај практичне наставе

Лабораторијски рад обухвата компјутерске апликације и програмирање аутоматизоване производне опреме.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

(1) Б.Бабић, Рачунарски интегрисани системи и технологије, Машински факултет, 2017. (2) Б. Бабић, "Moodle" софтвер у оквиру електронске учионице Машинског факултета за учење на даљину (http://147.91.26.15/moodle/), Машински факултет, Београд, 2012 (3) AnyLogic софтвер за дискретну симулацију (4) Б. Бабић, Софтверски пакети за пројектовање технолошких процеса (5) Б.Бабић, ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА, Машински факултет,2006.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 30
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Б.Бабић, Рачунарски интегрисани системи и технологије, Машински факултет, 2017.; Б.Бабић, FLEXY–ИНТЕЛИГЕНТНИ ЕКСПЕРТ СИСТЕМ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ФТС,Серија ИТС,Књига 5,Машински факултет,1994;